SFS 2011:798 Lag om ändring i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

110798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1326) om personlig
skyddsutrustning för privat bruk;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 a § lagen (1992:1326) om per-

sonlig skyddsutrustning för privat bruk ska ha följande lydelse.

7 a §

2

Om en personlig skyddsutrustning som avses i 2 § har CE-märkts

trots att den inte överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning,
får tillsynsmyndigheten, om rättelse inte vidtagits enligt 16 § lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, förelägga tillverkare,
importör eller den som saluför varan att

1. upphöra med att föra ut varan på marknaden, eller
2. återkalla varan.
Föreläggandet får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får bestämma

att ett sådant beslut ska gälla omedelbart.

Ett föreläggande får inte avse en varas bristande säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 Senaste lydelse 1998:171.

SFS 2011:798

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011