SFS 2011:794 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

110794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutöva-

ren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser
som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje
år rapportera om utsläppen. Rapporten ska

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som

används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens
eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitets-
kontroll,

2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

3 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalen-

derår som rapporten avser.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 Senaste lydelse 2009:1325.

3 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:794

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011