SFS 2012:100 Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

120100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1533) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 3 § förordningen (2011:1533) om behö-

righeter för sjöpersonal ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

För att få certifikat för sådan tjänstgöring på gastankfartyg som avses i

4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska
sökanden

1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i

gastankfartyg, eller

2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt

fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och
ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på gastankfartyg.

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:100

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012