SFS 2012:101 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

120101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1195) om
skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 8 § och rubriken närmast före 8 § förordningen

(1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

1 ska ha föl-

jande lydelse.

Gymnasieskola, skolformer inom vuxenutbildningen och
kommunal högskoleutbildning

8 §

I fråga om utbildning inom vårdområden i gymnasieskola, kommunal

vuxenutbildning och kommunal högskoleutbildning ska huvudmannen så
långt möjligt och med beaktande av växlande behov av specialiseringar fort-
sätta att bedriva den reguljära utbildningen och också tillgodose behov av
avkortad utbildning, bland annat för vårdutbildade som en längre tid inte
varit verksamma inom sitt vårdyrke.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:568.

SFS 2012:101

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012