SFS 2012:102 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

120102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 5 e och 17 b §§ förordningen (1997:1275) om

anställningsstöd ska ha följande lydelse.

5 e §

1

För att anvisningen ska få göras måste personen studera, eller ha fått

en utfästelse om att få studera, svenska inom ramen för utbildning i svenska
för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800). Studierna ska gå att kombinera med anställningen.

17 b §

2

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst

24 månader. Stöd för anställning som omfattar mer än halvtid får dock inte
lämnas för längre tid än sex månader. Stöd får inte heller lämnas efter det att
36 månader passerat sedan sådant uppehållstillstånd eller uppehållskort som
anges i 5 c § första stycket beviljades.

En anvisning får göras för högst sex månader i taget. Efter en anvisnings-

period får en ny anvisning göras om förutsättningarna i 5 c–5 e §§ fortfa-
rande är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier inom
utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folk-
högskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800) bedrivs eller ska bedrivas,
under förutsättning att ett godkänt resultat har uppnåtts för kurs D inom
utbildning i svenska för invandrare eller den motsvarande utbildningen
under en tidigare anvisningsperiod.

Vid beräkning av 36-månadersperioden enligt första stycket ska det bort-

ses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget
barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets
ankomst till familjen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller

dock fortfarande för svenskundervisning för invandrare eller motsvarande
utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

1 Senaste lydelse 2010:259.

2 Senaste lydelse 2010:2028.

SFS 2012:102

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

2

SFS 2012:102

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)