SFS 2012:104 Förordning om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

120104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa
särskilda uppgifter för Stockholms universitet
rörande svenska som andraspråk och
svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1475) om

vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som
andraspråk och svenskundervisning för invandrare samt 1 och 3 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning om vissa särskilda uppgifter för Stockholms
universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i
svenska för invandrare

1 §

1

Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av

nationellt intresse som rör svenska som andraspråk samt utbildning i svenska
för invandrare och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800) enligt bestämmelserna i denna förordning.

3 §

2

Stockholms universitet får också åta sig att utföra särskilda uppdrag

som rör svenska som andraspråk samt utbildning i svenska för invandrare
och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen
(2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande för svenskundervisning för invandrare och motsvarande
utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:275.

2 Senaste lydelse 2010:275.

SFS 2012:104

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012