SFS 2012:105 Förordning om ändring i förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

120105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1030) om
prestationsbaserad stimulansersättning inom
svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2010:1030) om pre-

stationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
samt 1�3 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om prestationsbaserad stimulansersättning inom
utbildning i svenska för invandrare

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen

(2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i
svenska för invandrare.

Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna förordning även en

motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24

kap. skollagen

(2010:800).

2 §

Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för

invandrare (sfi-bonus) ska för en hel bonus vara 12 000 kronor.

3 §

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus

som lämnats med stöd av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulans-
ersättning inom utbildning i svenska för invandrare och för administrativa
kostnader enligt 7 och 8 §§.

8 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 10 § lagen (2010:538)

om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för
invandrare återbetalas till kommunen, ska kommunen betala motsvarande
belopp till Statens skolverk. Kommunen får dock räkna av 1 000 kronor som
ersättning för administrativa kostnader på grund av återkravet. Om det
belopp som har återbetalats till kommunen understiger 1 000 kronor, får
kommunen räkna av hela det återbetalade beloppet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

SFS 2012:105

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

2

SFS 2012:105

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)