SFS 2012:106 Förordning om ändring i förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

120106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2016) om
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 1, 4 och 8�12 §§ förordningen (2010:2016) om

statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för lärlings-

utbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna avses i denna förord-
ning en yrkesutbildning inom sådan kommunal vuxenutbildning på gymna-
sial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning och som

1. omfattar minst 400 och som mest 1 600 gymnasiepoäng, och
2. till minst 70 procent genomförs på en arbetsplats.
Med lärlingsutbildning för vuxna avses i denna förordning även en yrkes-

utbildning inom sådan särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå som
bedrivs enligt skollagen och förordningen om vuxenutbildning och som

1. omfattar minst 20 veckor och som mest 2 år, och
2. till övervägande del genomförs på en arbetsplats.

4 §

1

Lärlingsutbildning för vuxna ska

1. planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisa-

tioner eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher
som utbildningen är avsedd för,

2. vid behov anordnas på deltid, och
3. kunna kombineras med övrig utbildning inom vuxenutbildningens skol-

former.

Kommunen ska kunna visa på ett behov av utbildningen. Kommunen ska

även erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-
förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens.

8 §

Utöver vad som följer av 6 § första stycket ska den funktion som avses

i 5 § medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv
samt bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. Funktionen ska i det
arbetet bistå kommunen och rektorn när det gäller att

� ordna lärlingsplatser för den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbild-

ningen för vuxna,

1 Senaste lydelse 2011:501.

SFS 2012:106

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

2

SFS 2012:106

� utforma förslag till avtal med berörda arbetsplatser enligt 7 § första

stycket och till utbildningskontrakt enligt 7 § andra stycket,

� säkerställa att de arbetsplatser som tar emot elever har kompetenta hand-

ledare, och

� bedöma om den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen motsvarar de

nationella målen för utbildningen och även i övrigt svarar mot de krav som
ställs i läroplan, ämnesplan, kursplan och andra författningar.

Funktionen ska vidare medverka vid uppföljning och utvärdering av den

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

9 §

För den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen för vuxna ska

det finnas en eller flera ämnesplaner eller kursplaner.

Kommunen beslutar efter samråd med den funktion som avses i 5 § vilken

eller vilka ämnesplaner eller kursplaner som ska tillämpas.

10 §

Uppgift om att en elev genomgår lärlingsutbildning för vuxna inom

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska antecknas i elevens indi-
viduella studieplan.

11 §

Betyg på en kurs och på ett gymnasiearbete som genomförs på en

arbetsplats ska sättas av läraren efter samråd med handledaren. I en elevs
examensbevis från kommunal vuxenutbildning ska det anges om eleven har
genomgått en lärlingsutbildning för vuxna. Till examensbeviset ska en
beskrivning av de utbildningsavsnitt som genomförts på en arbetsplats bifo-
gas.

Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, ska

rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det. Intyget ska innehålla uppgifter
om

1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått, och
2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen.

12 §

Utbildning av en sådan handledare som avses i 3 § 3 ska omfatta

� handledarrollen,
� handledarmetodik,
� bedömning och betygssättning,
� styrdokumenten för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller

särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och annan relevant författ-
ningsreglering, och

� sådan funktion som avses i 5 § och dess uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande för statsbidrag för utbildning som med stöd av ikraftträ-
dande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning bedrivs enligt förordningen (2002:1012) om kommunal
vuxenutbildning eller förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för
utvecklingsstörda.

background image

3

SFS 2012:106

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012