SFS 2012:107 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

120107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1108) om vuxenut-

bildning

dels att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp-

höra att gälla,

dels att 2 kap. 11, 12 och 24 §§ samt 4 kap. 9 och 15 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att punkterna 4 och 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

För varje kurs ska det finnas en kursplan när det gäller kommunal

vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna.
Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervis-
ningen. Av kursplanen ska kursens syfte och centrala innehåll framgå. När
det gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska det också
framgå vilka kunskapskraven är för kursen och hur många verksamhets-
poäng kursen omfattar. När det gäller särskild utbildning för vuxna ska även
betygskriterierna för kursen framgå.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om kursplaner för

kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning
för vuxna.

12 §

För utbildning i svenska för invandrare ska det finnas en kursplan.

Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervis-
ningen. Av kursplanen ska kunskapskraven för varje kurs framgå.

Ytterligare föreskrifter om kursplanen för utbildning i svenska för invand-

rare finns i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för utbildning i
svenska för invandrare.

24 §

Utbildning i svenska för invandrare ska vila på de grundläggande vär-

den som anges i förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de
frivilliga skolformerna. Om utbildning i svenska för invandrare kombineras
med utbildning inom någon annan skolform inom skolväsendet, ska förord-
ningen om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna tillämpas för hela

SFS 2012:107

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

2

SFS 2012:107

utbildningen. Om utbildning i svenska för invandrare kombineras med
utbildning i gymnasieskolan, ska dock förordningen (SKOLFS 2011:144)
om läroplan för gymnasieskolan tillämpas för hela utbildningen i den mån
den förordningen gäller för utbildningen i gymnasieskolan.

Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom utbildning i svenska

för invandrare är 525 timmar. Riktvärdet får överskridas och underskridas
beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kun-
skapskrav som anges i kursplanen. I 22 kap. 6 § skollagen (2010:800) finns
bestämmelser om minsta antal timmar undervisningstid i veckan.

4 kap.

9 §

1

Kunskapskrav ska finnas för betygen A–E när det gäller kommunal

vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare. Betygskriterier ska
finnas för betygen A–E när det gäller särskild utbildning för vuxna.

Kunskapskraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper

som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att
kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget
B innebär att även kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betygskriterierna för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper

som krävs för respektive betyg. Betygskriterierna för betyget D innebär att
kriterierna för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kriterierna för
betyget B innebär att även kriterierna för C och till övervägande del för A är
uppfyllda.

15 §

Gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen inom

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har
betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända
betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6,
3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och
4. gymnasiearbetet.
En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även, utöver det

som framgår av första stycket 1–4, innefatta betyg på en eller flera kurser i
historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i före-
kommande fall matematik i den omfattning som framgår av bilaga 3 till
skollagen (2010:800) när det gäller det högskoleförberedande program i
gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Betyg på kur-
ser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi.
Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta
på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförbere-
dande program i gymnasieskolan.

4. Elever som har påbörjat kurser, delkurser eller projektarbeten enligt

någon av de förordningar som avses i 1 a–d före den 1 juli 2012 eller gymna-
sieförordningen (1992:394) före den 1 juli 2011, och som vill fortsätta eller
återuppta studierna inom vuxenutbildningen efter utgången av juni 2012 och

1 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

3

SFS 2012:107

vilkas påbörjade utbildning inte erbjuds enligt denna förordning, ska full-
följa utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbildning som påbör-
jas efter utgången av juni 2012. För dessa elever får gymnasieexamen utfär-
das om de uppfyller de villkor som ställs i denna förordning. I en sådan exa-
men får betyg satta före den 1 juli 2012 ingå om Statens skolverk har medde-
lat föreskrifter om det med stöd av punkt 6. Betygen ska i sådana fall
omvandlas enligt följande.

– Mycket väl godkänt ska motsvara A,
– Väl godkänt ska motsvara C,
– Godkänt ska motsvara E, och
– Icke godkänt ska motsvara F.
I sådana fall ska i examensbeviset betyg anges med betygsstegen A–F och

kurser anges enligt ämnesplaner.

Om en elev har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2012, varav ett

eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle innebära en
nackdel för eleven, får rektorn besluta att slutbetyg får utfärdas om eleven
uppfyller de villkor som ställs i förordningen (2002:1012) om kommunal
vuxenutbildning. I slutbetyget får då betyg satta på kurser enligt ämnes-
planer ingå. Slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli 2015.

6. Statens skolverk får meddela föreskrifter om i vilka fall kurser enligt de

kursplaner som gäller före den 1 juli 2012 motsvaras av kurser enligt ämnes-
planer och får ingå i en gymnasieexamen. Skolverket får även meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs om detta och för tillämpningen av
punkt 4.

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012. De nya bestämmelserna

tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som påbörjas efter
utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012