SFS 2012:108 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

120108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare,
förskollärare och viss annan personal;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (2007:223) om upp-

dragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan
personal

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare,

fritidspedagoger och motsvarande, förskollärare samt personal med pedago-
giskt ledningsansvar i förskolan bara om den knyter an till sådan utbildning
på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildning ska omfatta
1. högst 15 högskolepoäng för förskollärare anställda i förskolan, och
2. högst 30 högskolepoäng för personal med pedagogiskt ledningsansvar i

förskolan.

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och

motsvarande får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grund-
nivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Upp-
dragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en
sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om special-
lärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning för lärare i
grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller den särskilda utbildningen för
vuxna.

4 §

3

Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på hög-

skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, fritidspeda-

goger och motsvarande, förskollärare samt personal med pedagogiskt led-
ningsansvar i förskolan får ges betyg och examensbevis eller kursbevis
enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå. I 6 kap. 6–8 §§ högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmel-
ser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt
motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksam-
het.

1 Förordningen omtryckt 2009:281.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1058.

2 Senaste lydelse 2011:1058.

3 Senaste lydelse 2011:1058.

SFS 2012:108

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

2

SFS 2012:108

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.
2. När det gäller lärare som enligt den upphävda skollagen (1985:1100)

undervisar i vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska uppdragsutbild-
ningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande
undervisning i särskild utbildning för vuxna.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)