SFS 2012:110 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

120110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 10 § förordningen (1994:1716) om

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

1

För att hindra spridningen av kräftpest får länsstyrelsen besluta att ett

visst område ska anses kräftpestsmittat eller vara skyddsområde för flod-
kräfta.

Ett beslut om skyddsområde ska vara grundat på en förvaltningsplan för

flodkräfta som länsstyrelsen upprättat och Havs- och vattenmyndigheten
godkänt.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:646.

SFS 2012:110

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012