SFS 2012:114 Förordning om vissa sanktioner mot Libyen

120114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa sanktioner mot Libyen;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder

för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Libyen som har antagits av
Europeiska unionens råd genom rådets beslut 2011/137/GUSP av den 28 fe-
bruari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

1.

Definitioner

2 §

Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel som är upp-

tagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är upptagen i bila-

gan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel
m.m.

3 §

Det är inte tillåtet att från Libyen köpa, importera eller transportera

krigsmateriel, paramilitär utrustning eller reservdelar till sådan materiel eller
utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt
ursprung inom Libyens territorium eller inte.

Förbud mot att leverera, sälja, överföra eller transportera
paramilitär utrustning till Libyen

4 §

Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller

genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Libyen eller för an-
vändning i eller till förmån för Libyen, oavsett om utrustningen har sitt ur-
sprung inom Sverige eller inte.

Undantagna från förbudet är leverans, försäljning eller överföring som på

förhand har godkänts av Förenta nationernas sanktionskommitté (kommit-
tén) som etablerats enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1970
(2011).

1 EUT L 58, 3.3.2011, s. 53 (Celex 32011D0137).

SFS 2012:114

Utkom från trycket
den 19 mars 2012

background image

2

SFS 2012:114

Efter förhandsanmälan till kommittén och förutsatt att kommittén inte har

fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan, gäller
undantag från förbudet även för leverans eller överföring av

1. paramilitär utrustning som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller

för att bistå de libyska myndigheterna i nedrustningsarbetet, och

2. paramilitär utrustning som tillfälligt exporteras till Libyen uteslutande

för användning av Förenta nationernas personal, företrädare för medier samt
biståndsarbetare och åtföljande personal.

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 §

Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av materiel och utrust-

ning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Tillsyn

6 §

Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och

en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 3 och 4 §§. Tull-
verket ansvarar inom sitt ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrel-
sen, för tillsyn över förbudet enligt 5 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra

de uppgifter som behövs för tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2012.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

3

SFS 2012:114

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samtidigt
tas upp i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm.
2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
3. Vapensikten.
4. Bomber och andra explosiva laddningar.
5. Explosiva ämnen.
6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
7. Övningsmateriel för militär verksamhet.
8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i

mörker.

9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1–8.
10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1–9.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012