SFS 2012:111 Förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

120111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid vissa internationella
vägtransporter;

utfärdad den 8 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhål-

landen vid vissa internationella vägtransporter ska ha följande lydelse.

7 §

1

Utöver vad som följer av bestämmelserna i körkortslagen (1998:488)

och körkortsförordningen (1998:980) ska kraven på yrkeskompetens i artikel
5.1 b andra strecksatsen och 5.2 andra stycket c i AETR för Sveriges del
anses uppfyllda av den som blivit godkänd vid ett skriftligt prov för förare av
fordon avsedda för gods- eller persontransporter på väg anordnat av

1. Trafikverket, eller
2. den gymnasieskola eller kommunala vuxenutbildning där eleven under-

visats på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit föremål för samråd
enligt 8 kap. 4 § körkortsförordningen.

Transportstyrelsen ska utfärda bevis på yrkeskompetens till förare som

uppfyller kravet i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande för sådana prov som har anordnats av en fristående gymna-
sieskola.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1617.

SFS 2012:111

Utkom från trycket
den 20 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012