SFS 2012:112 Förordning om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

120112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:639) om
registerföring m.m. vid allmänna domstolar med
hjälp av automatiserad behandling;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2001:639) om regis-

terföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behand-
ling ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

C Händelser

8. om överklagande:
� datum
� person som överklagat
� vad som överklagats
� resultat av överklagande
9. brottsmisstanke
10. brottspåföljd eller andra uppgifter som behövs för fullgörande av under-
rättelseskyldighet
11. samband med andra händelser i det aktuella målet
12. hänvisning till andra löpnummer
13. datum för händelseregistrering
14. målstatus
15. gallringsbar eller ej

D Planering

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2012.

1 Senaste lydelse 2003:599

SFS 2012:112

Utkom från trycket
den 20 mars 2012

background image

2

SFS 2012:112

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)