SFS 2012:115 Förordning om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

120115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1598) om
finansiering av hanteringen av visst radioaktivt
avfall m.m.;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1598) om finansie-

ring av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

1

dels att 4 och 5 §§ ska betecknas 5 och 10 §§,
dels att 1 och 3 §§ samt den nya 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tio nya paragrafer, 2, 4, 6–9 och

11–14 §§, samt närmast före 1 och 2 §§ samt de nya 4, 5, 9, 11, 13 och 14 §§
nya rubriker av följande lydelse.

Avgiftsbetalning

1 §

2

Avgift enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av

visst radioaktivt avfall m.m. ska betalas kvartalsvis till Kärnavfallsfonden
senast en månad efter varje kalenderkvartals utgång.

Kostnadsberäkning

2 §

3

I den kostnadsberäkning som avses i 5 § första stycket lagen

(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
ska följande kostnader anges:

1. den förväntade totala kostnaden för verksamhet och åtgärder som avses

i 1 § samma lag, och

2. de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de tre när-

mast kommande kalenderåren för

a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärn-

ämne som inte ska användas igen,

b) avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk anlägg-

ning, och

c) rivning samt mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från riv-

ningen, specificerat för varje anläggning.

1 Senaste lydelse av tidigare 5 § 2008:461.

2 Senaste lydelse 1995:1546.

3 Tidigare 2 § upphävd genom 1995:1546.

SFS 2012:115

Utkom från trycket
den 27 mars 2012

background image

2

SFS 2012:115

3 §

4

Kostnadsberäkningen ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten se-

nast den 7 januari varje år.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge den som är betalningsskyldig enligt la-

gen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall
m.m. tillfälle att yttra sig över kostnadsberäkningen.

Uppgifter om planerade elleveranser

4 §

Sådana uppgifter om planerade leveranser av elström som avses i 5 §

andra stycket lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst ra-
dioaktivt avfall m.m. ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den
7 januari varje år och avse de kommande tre kalenderåren.

Användning av fonderade medel

5 §

5

Med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt denna förordning

ska Strålsäkerhetsmyndigheten besluta hur och i vilken utsträckning de av-
giftsmedel som har fonderats enligt lagen (1988:1597) om finansiering av
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. får användas för de kostnader
som en tillståndshavare enligt 1 § samma lag förväntas få under det kom-
mande kalenderåret. Medlen får användas endast för kostnader som avser
verksamheter eller åtgärder som ingick i den senaste kostnadsberäkningen.

6 §

Kärnavfallsfonden ska på Strålsäkerhetsmyndighetens begäran betala

ut fondmedel för den beslutade användningen. Utbetalningen ska göras för-
skottsvis för varje kalenderkvartal som medlen avser.

7 §

Den som har fått medel ur Kärnavfallsfonden utbetalda till sig ska se-

nast den 28 februari varje år redovisa till Strålsäkerhetsmyndigheten hur de
medel som har tagits emot under föregående kalenderår har använts.

8 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska revidera hur utbetalade fondmedel har

använts och besluta att de medel som inte har använts ska betalas tillbaka till
Kärnavfallsfonden eller avräknas mot kommande utbetalningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta att den som har tagit emot utbetal-

ningar enligt 6 § ska kompensera Kärnavfallsfonden för förlorad avkastning
på medel som inte har använts.

Kontroll och rapportering

9 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska

1. kontrollera att beslutade avgifter har betalats in,
2. senast den 1 februari varje år underrätta Kärnavfallsfonden om samtliga

planerade och prognostiserade inbetalningar till och utbetalningar från fon-
den, och

3. för varje kalenderår lämna en sammanfattning till regeringen över fon-

dens förändringar och användningen av utbetalda medel.

4 Senaste lydelse 2008:461.

5 Senaste lydelse av tidigare 4 § 2008:461.

background image

3

SFS 2012:115

Förelägganden och dispenser

11 §

Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som avses i 6 § lagen

(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

12 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta om dispens från en bestäm-

melse om tidsfrist i 1, 3, 4 eller 7 §, om det kan ske utan att syftet med be-
stämmelsen motverkas.

Bemyndigande

13 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet

av 2, 4 och 5 §§.

Överklagande

14 §

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut enligt 5, 8 och 12 §§ får överkla-

gas till regeringen. Besluten gäller omedelbart om inte något annat bestäms.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.
2. För kostnadsberäkningar som ska lämnas under 2012 gäller 3 § i sin

äldre lydelse.

3. Uppgifter om planerade leveranser av elström enligt 4 § ska lämnas till

Strålsäkerhetsmyndigheten första gången den 1 maj 2012.

4. Redovisning enligt 7 § ska göras första gången senast den 28 februari

2013.

5. Underrättelse enligt 9 § 2 ska göras första gången senast 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012