SFS 2012:116 Förordning om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

120116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1177) om
statsbidrag till idrottsverksamhet;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1177) om statsbi-

drag till idrottsverksamhet

1

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

4 §

2

Statsbidraget ska stödja verksamhet som

1. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för

motion och idrott,

2. bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka barns och

ungdomars inflytande över och ansvar för sitt idrottande,

3. gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
4. bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främjar

en god hälsa hos alla människor,

5. syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika för-

utsättningar att delta i idrottsverksamhet,

6. utvecklar samverkan mellan organisationer som arbetar med idrotts-

verksamhet, skolan och andra som bedriver arbete för att främja fysisk akti-
vitet och goda motionsvanor,

7. främjar integration och god etik, och
8. aktivt motverkar dopning inom idrotten.
Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares inter-

nationella konkurrenskraft. Vid prövning av om statsbidrag i detta syfte ska
beviljas ska i relevanta delar de syften som anges i första stycket beaktas.

14 §

3

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

1 Senaste lydelse av 10 § 2009:1589.

2 Senaste lydelse 2009:1589.

3 Senaste lydelse 2009:1589.

SFS 2012:116

Utkom från trycket
den 27 mars 2012

background image

2

SFS 2012:116

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)