SFS 2012:117 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

120117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att 2 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 7 § ska utgå,
dels att 4 kap. 2 och 3 §§, 5 kap. 10, 17, 18, 25 och 29 §§, 6 kap. 8 § och

8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 kap. 6 § ska lyda ⬝Förfarandet vid antag-

ning till nationella program och fördelning av elever⬝,

dels att punkterna 4 och 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 6 a § och

12 kap. 14 § samt närmast före 12 kap. 14 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

2 §

De nationella inriktningarna framgår av bilaga 1.

De nationella inriktningarna inom estetiska programmet, hantverkspro-

grammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får börja
det första läsåret. �vriga inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.

Statens skolverk får besluta om en utbildning ska få finnas inom den na-

tionella inriktningen övriga hantverk.

3 §

1

Gymnasial lärlingsutbildning får börja det första läsåret inom alla

yrkesprogram.

I 16 kap. 11 a § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att utbild-

ningskontrakt ska upprättas och vad som ska anges i ett sådant kontrakt. Sta-
tens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utbildningskontraktets
utformning och vilka frågor som ska regleras i kontraktet.

5 kap.

10 §

Ett beslut om särskild variant ska gälla för fyra antagningsomgångar.

Av beslutet ska det framgå vid vilken skolenhet varianten ska anordnas och i
förekommande fall om särskilda behörighetskrav eller kompletterande ur-
valsgrunder får användas. Beslutet innebär att varianten bara får anordnas på

1 Senaste lydelse 2011:994.

SFS 2012:117

Utkom från trycket
den 27 mars 2012

background image

2

SFS 2012:117

den aktuella skolenheten av den huvudman som har fått sin ansökan god-
känd.

Statens skolverk ska om möjligt fatta beslut senast den 1 september året

innan utbildningen på programmet planeras att starta.

17 §

Ett beslut om riksrekrytering eller motsvarande ska gälla för fyra an-

tagningsomgångar. Av beslutet ska det framgå vid vilken skolenhet utbild-
ningen ska anordnas och i förekommande fall om särskilda behörighetskrav
eller kompletterande urvalsgrunder får användas. Beslutet innebär att utbild-
ningen bara får anordnas på den aktuella skolenheten av den huvudman som
har fått sin ansökan godkänd. Av beslutet ska det också framgå hur många
platser utbildningen får omfatta.

Statens skolverks beslut ska om möjligt fattas senast den 1 september året

innan utbildningen på programmet planeras att starta.

18 §

Statens skolverks beslut enligt 16 kap. 51 § tredje stycket skollagen

(2010:800) ska innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i
interkommunal ersättning. Beloppet ska varje år räknas upp med det skol-
index som har föreskrivits enligt förordningen (1993:167) om skolindex.

Om det kommer fram uppgifter som inte var kända när beslutet fattades

eller det finns andra särskilda omständigheter, får Skolverket besluta om ett
nytt belopp under beslutets giltighetstid.

25 §

Statens skolverk får efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund be-

sluta om var idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium får anordnas och om
hur många platser dessa utbildningar får omfatta. Beslutet ska gälla för tre
antagningsomgångar.

Skolverket ska om möjligt fatta beslut senast den 1 september året innan

utbildningen på programmet planeras att starta.

Beslutet ska innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i

interkommunal ersättning för de olika program som huvudmannen erbjuder
elever som går på en sådan utbildning.

29 §

Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbild-

ningar får anordnas och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta.

Av beslutet ska det framgå vid vilken eller vilka skolenheter utbildningen

ska anordnas. Beslutet ska gälla för fyra antagningsomgångar.

Statens skolverks beslut ska om möjligt fattas senast den 1 september året

innan utbildningen på programmet planeras att starta.

6 kap.

8 §

Språkintroduktion ska innehålla undervisning i grundskoleämnena

svenska eller svenska som andraspråk.

I övrigt ska språkintroduktion utformas utifrån den bedömning som ska

göras enligt 7 § och innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för
sin fortsatta utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som
eleven inte har godkända betyg i och kurser i gymnasieämnen.

Språkintroduktion får kombineras med utbildning i svenska för invandrare

och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen

background image

3

SFS 2012:117

(2010:800). �ven andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsut-
veckling får ingå i utbildningen.

7 kap.

6 a §

Huvudmannen ska samråda med den juridiska eller fysiska person

som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen innan en
elev inom gymnasial lärlingsutbildning placeras på arbetsplatsen.

8 kap.

1 §

Betyg på gymnasiearbetet ska beslutas av den ansvariga läraren efter

att en medbedömare som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymna-
siearbetet avser har yttrat sig.

När gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsför-

lagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

För en elev på ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det

yrkesområde som gymnasiearbetet avser.

12 kap.

Asylsökande barn m.fl.

14 §

Barn som omfattas av 29 kap. 2 § andra stycket 1 skollagen

(2010:800) ska erbjudas plats så snart det är lämpligt med hänsyn till deras
personliga förhållanden. Det bör dock ske senast en månad efter ankomsten.

4. Statens skolverk får meddela föreskrifter om antagning till gymnasie-

skolan för sökande till gymnasieskolan från grundskolan eller specialskolan
som har betyg både satta enligt den betygsskala som gällde före den 1 juli
2011 och satta enligt den betygsskala som gäller därefter.

5.

2 En elev som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som

efter avbrott i studierna vill återuppta sin gymnasieutbildning efter den 1 juli
2011 och vars påbörjade utbildning inte längre erbjuds i gymnasieskolan,
ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning
som påbörjas efter den 1 juli 2011. Detsamma gäller för en elev som återan-
tas i gymnasieskolan eller som går om ett läsår, på samma program eller ett
annat program efter programbyte.

För dessa elever får gymnasieexamen utfärdas om de uppfyller de villkor

som ställs i skollagen (2010:800) och i denna förordning. I en sådan examen
får betyg satta före den 1 juli 2011 ingå om de omfattas av de föreskrifter
som har meddelats med stöd av punkt 6. Betygen ska i sådana fall omvand-
las enligt följande.

� Mycket väl godkänt ska motsvara A,
� Väl godkänt ska motsvara C,
� Godkänt ska motsvara E, och
� Icke godkänt ska motsvara F.

2 Senaste lydelse 2011:994.

background image

4

SFS 2012:117

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

I sådana fall ska i examensbeviset betyg anges med betygsstegen A�F och

kurser anges enligt ämnesplaner.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 i fråga om 2 kap. 7 § och

6 kap. 8 § samt rubriken närmast före 2 kap. 7 § och i övrigt den 1 maj 2012.

2. Vid tillämpningen av 6 kap. 8 § tredje stycket i sin nya lydelse ska

svenskundervisning för invandrare och motsvarande utbildning enligt
13 kap. skollagen (1985:1100) jämställas med utbildning i svenska för in-
vandrare och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skol-
lagen (2010:800).

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)