SFS 2012:118 Förordning om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

120118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag
till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (1995:667) om bidrag

till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan ska ha följande lydelse.

1 §

Bidrag enligt denna förordning lämnas till elever i utbildning för

1. döva och hörselskadade enligt 10

kap. gymnasieförordningen

(2010:2039), och

2. svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) enligt

11 kap. gymnasieförordningen.

5 §

Bidrag lämnas för elevens kostnad för kost och logi på utbildnings-

orten.

För elever i utbildning för döva och hörselskadade enligt 10 kap. gymna-

sieförordningen (2010:2039) lämnas också ersättning för kostnad för annan
service i samband med boendet.

Ersättning lämnas endast för skäliga kostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012 och ska tillämpas på ut-

bildning som har påbörjats efter den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:118

Utkom från trycket
den 27 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012