SFS 2012:119 Förordning om ändring i förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

120119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2040) om
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2010:2040) om försöksverk-

samhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan ska ha följande lydelse.

7 §

Till varje skolhuvudman som deltar i försöksverksamheten lämnas ett

statsbidrag med 50 000 kronor för varje elev som den 15 oktober varje år
deltar i utbildningen.

Statsbidraget lämnas i mån av tillgång på medel.
Statens skolverk beslutar om och betalar ut bidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:119

Utkom från trycket
den 27 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012