SFS 2012:120 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

120120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 15 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 15 kap. 33 § och 26 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 26 kap. 28 §, samt närmast

före 26 kap. 28 § en ny rubrik av följande lydelse.

15 kap.

33 §

Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla

ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Motta-
gandet till en viss utbildning får dock begränsas till att avse

1. elever som är i behov av särskilt stöd, och
2. vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.
När det gäller utbildningar som inte utformas för en grupp elever och yr-

kesintroduktion som utformas för en grupp elever finns särskilda regler om
när huvudmannen för en fristående skola är skyldig att ta emot ungdomar
som uppfyller behörighetskraven för utbildningen i 17 kap. 29 §. I övrigt är
en huvudman för en fristående skola inte skyldig att ta emot ungdomar till
sådan utbildning.

Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev,

om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt
16 kap. 54 § andra stycket eller 17 kap. 34 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådan utbildning som avses i första stycket andra meningen.

26 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� tillsyn (2�9 §§),
� ingripanden vid tillsyn (10�18 §§),
� statlig kvalitetsgranskning (19�23 §§), och
� nationell uppföljning och utvärdering (24�28 §§).

1 Prop. 2011/12:49, bet. 2011/12:UbU10, rskr. 2011/12:151.

SFS 2012:120

Utkom från trycket
den 27 mars 2012

background image

2

SFS 2012:120

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bevarande av elevlösningar av nationella prov

28 §

Huvudmannen för en fristående skola som genomför nationella prov

ska bevara elevlösningar av de nationella proven.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om skyldigheten enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)