SFS 2012:121 Förordning med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

120121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med särskilda bestämmelser om ansökan om
godkännande som enskild huvudman för viss
utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I stället för vad som föreskrivs i 2 kap. 1 § gymnasieförordningen

(2010:2039) gäller 2 och 3 §§ för sådan utbildning som anges där och som
ska starta 2013.

2 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för sådan utbild-

ning i gymnasieskolan som avses i 15 kap. 33 § första stycket andra
meningen skollagen (2010:800) ska ha kommit in till Statens skolinspektion
senast den 1 maj 2012.

3 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en viss

utbildning i gymnasiesärskolan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska ha
kommit in till Statens skolinspektion senast den 30 juni 2012.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012 och gäller till och med

den 31 januari 2013.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:121

Utkom från trycket
den 27 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012