SFS 2012:122 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

120122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1266) med instruktion

för Försvarsmakten ska införas två nya paragrafer, 20 a och 28 a §§, samt
närmast före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter

20 a §

Vid Försvarsmakten finns ett råd som har till uppgift att säkerställa

rekryternas medinflytande över rekrytutbildningen samt verka för att utbild-
ningen genomförs och vidareutvecklas på ett lämpligt sätt. Rådet ska också
ge stöd till den personal vid Försvarsmaktens högkvarter som arbetar med
medinflytande för rekryter.

Rådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst åtta andra le-

damöter. Som ledamöter ingår bland andra representanter från arbetstagaror-
ganisationer och andra personer med särskild erfarenhet av medinflytande-
frågor.

28 a §

Ledamöterna i Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter

utses av myndighetschefen.

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2012.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2012:122

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012