SFS 2012:123 Förordning om ändring i förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

120123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:590) om
grundläggande och kompletterande militär
utbildning inom Försvarsmakten;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2010:590) om grundläg-

gande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten ska ha
följande lydelse.

16 §

Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt att

utöva inflytande över utbildningen. Försvarsmakten ska verka för att rekry-
terna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och ska
säkerställa att rekryterna får information om sin rätt att utöva inflytande över
utbildningen.

I Försvarsmaktens högkvarter och vid enheter inom Försvarsmakten som

bedriver utbildning av rekryter ska det finnas personal som är ansvarig för
frågor som rör rekryternas medinflytande.

Denna förordning träder ikraft den 30 april 2012.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2012:123

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012