SFS 2012:125 Förordning om ändring i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

120125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:762) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2008:762) om statligt stöd

till forskning och utveckling samt innovation ska införas en ny paragraf,
2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Tillväxtverket prövar, inom sitt verksamhetsområde, frågor om

sådant stöd till innovationskluster som avses i 20 §. Stöd får lämnas i mån av
tillgång på medel.

Vid prövningen tillämpas 21�24 b och 29 §§. Det som sägs där om Verket

för innovationssystem ska då tillämpas på Tillväxtverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:125

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012