SFS 2012:126 Lag om ändring i rättegångsbalken

120126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 25 § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

27 kap.

25 §

2

Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig

teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen
eller övervakningen användas.

I 6 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestäm-

melser om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som gäller för
den som driver verksamhet som avses i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:165.

2 Senaste lydelse 2003:391.

SFS 2012:126

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012