SFS 2012:127 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

120127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels att 6 kap. 1 och 5 §§ samt rubriken till 6 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 6 kap. 3 a § och 16 a�

16 f §§ samt närmast före 6 kap. 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap. Behandling av trafikuppgifter samt integritetsskydd

1 §

3

I detta kapitel avses med

elektroniskt meddelande: all information som utbyts eller överförs mellan

ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommuni-
kationstjänst, utom information som överförs som del av sändningar av ljud-
radio- och tv-program som är riktade till allmänheten via ett elektroniskt
kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i samband med
den enskilda abonnenten eller användaren av informationen,

integritetsincident: en händelse som leder till oavsiktlig eller otillåten ut-

plåning, förlust eller ändring, eller otillåtet avslöjande av eller otillåten åt-
komst till uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av all-
mänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

internetåtkomst: möjlighet till överföring av ip-paket som ger användaren

tillgång till internet,

meddelandehantering: utbyte eller överföring av elektroniskt meddelande

som inte är samtal och inte heller är information som överförs som del av
sändningar av ljudradio- och tv-program,

misslyckad uppringning: uppringning som kopplas fram utan att nå en

mottagare,

trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt

meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera
detta meddelande.

1 Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:166.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lag-
ring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunika-
tionsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, 13.4.2006, s. 54, Celex
32006L0024).

3 Senaste lydelse 2011:590.

SFS 2012:127

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:127

Begreppen behandling, personuppgiftsansvarig och samtycke har i kapit-

let samma innebörd som i personuppgiftslagen (1998:204).

3 a §

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska vidta de sär-

skilda tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de
lagrade uppgifterna vid behandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket.

Föreskrifter som regeringen meddelar med stöd av denna paragraf ska

snarast underställas riksdagens prövning.

5 §

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap.

1 § ska utplåna eller avidentifiera lagrade eller på annat sätt behandlade tra-
fikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller som avser
abonnenter, när uppgifterna inte längre behövs för att överföra ett elektro-
niskt meddelande. Det gäller dock inte om uppgifterna sparas för sådan be-
handling som anges i 6, 13, 16 a eller 16 c §.

Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. för
brottsbekämpande ändamål

16 a §

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt

2 kap. 1 § är skyldig att lagra sådana uppgifter som avses i 20 § första
stycket 1 och 3 som är nödvändiga för att spåra och identifiera kommunika-
tionskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet
för kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrustning
samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikatio-
nens början och slut.

Skyldigheten att lagra uppgifter enligt första stycket omfattar uppgifter

som genereras eller behandlas vid telefonitjänst, meddelandehantering, in-
ternetåtkomst och tillhandahållande av kapacitet för att få internetåtkomst
(anslutningsform). �ven vid misslyckad uppringning gäller skyldigheten att
lagra uppgifter som genereras eller behandlas.

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt denna paragraf får uppdra åt

någon annan att utföra lagringen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras enligt denna paragraf.

16 b §

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från

skyldigheten att lagra uppgifter enligt 16 a §, om det finns synnerliga skäl
för det. Beslutet får förenas med villkor.

Beslutet om undantag får återkallas om villkoren i beslutet inte har följts

eller det finns andra särskilda skäl för återkallelse.

16 c §

Uppgifter som lagrats enligt 16 a § får behandlas endast för att läm-

nas ut enligt 22 § första stycket 2 eller 3 eller enligt 27 kap. 19 § rättegångs-
balken.

background image

3

SFS 2012:127

16 d §

Uppgifter som avses i 16 a § ska lagras i sex månader räknat från

den dag kommunikationen avslutades. Vid utgången av denna tid ska den
lagringsskyldige genast utplåna dem, om annat inte följer av andra stycket.

Om uppgifter som avses i första stycket begärts utlämnade före utgången

av den föreskrivna lagringstiden men uppgifterna inte har hunnit lämnas ut,
ska den lagringsskyldige lagra uppgifterna till dess så har skett och därefter
genast utplåna de lagrade uppgifterna.

16 e §

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § har rätt till er-

sättning för kostnader som uppstår när lagrade uppgifter lämnas ut. Ersätt-
ningen ska betalas av den myndighet som har begärt uppgifterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om ersättning som avses i första stycket.

16 f §

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska bedriva

verksamheten så att uppgifterna utan dröjsmål kan lämnas ut och så att verk-
ställandet av utlämnandet inte röjs. Uppgifterna ska göras tillgängliga på ett
sådant sätt att informationen enkelt kan tas om hand.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012