SFS 2012:128 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

120128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2003:396) om elektro-

nisk kommunikation

dels att nuvarande 37–39 §§ ska betecknas 47–49 §§,
dels att rubrikerna närmast före 37 och 38 §§ ska sättas närmast före 47

respektive 48 §,

dels att det i förordningen ska införas tio nya paragrafer, 37–46 §§ samt

närmast före 37 § en ny rubrik av följande lydelse.

Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. för
brottsbekämpande ändamål

37 §

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder som krävs
för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma kvalitet och före-
mål för samma säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före
lagringen.

Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda upp-

gifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust eller
ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för att förhindra otillåten lagring,
behandling av eller tillgång till och otillåtet avslöjande av uppgifterna. Upp-
gifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.

Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Rikspolisstyrelsen och Datain-

spektionen, meddela närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas en-
ligt första och andra styckena.

38 §

För att fullgöra lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a § lagen (2003:389)

om elektronisk kommunikation ska den lagringsskyldige lagra de uppgifter
som anges i 39–43 §§.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lag-
ring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunika-
tionsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, 13.4.2006, s. 54, Ce-
lex 32006L0024).

SFS 2012:128

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:128

39 §

När det gäller telefonitjänst ska följande lagras:

1. uppringande nummer,
2. uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till,
3. uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande

fall, registrerad användare,

4. datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades,

och

5. uppgifter om den eller de tjänster som har använts.

40 §

När det gäller telefonitjänst via en mobil nätanslutningspunkt ska, ut-

över det som anges i 39 §, följande lagras:

1. uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustnings-

identitet,

2. lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut, och
3. datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktive-

ringen av en förbetald anonym tjänst.

41 §

När det gäller telefonitjänst som använder ip-paket för överföring ska,

utöver det som anges i 39 och 40 §§, följande lagras:

1. uppringandes och uppringds ip-adresser,
2. datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som

använts, och

3. uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt

avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abon-

nenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, ska första stycket 3 gälla för den som avskiljer
kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den
enskilda abonnenten.

42 §

När det gäller meddelandehantering ska följande lagras:

1. avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelande-

adress,

2. uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekom-

mande fall, registrerad användare,

3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som

använts,

4. datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande,

och

5. uppgifter om den eller de tjänster som har använts.

43 §

När det gäller internetåtkomst och tillhandahållande av kapacitet för

att få internetåtkomst (anslutningsform) ska följande lagras:

1. användares ip-adress,
2. uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad använ-

dare,

3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger inter-

netåtkomst,

4. den typ av kapacitet för överföring som har använts, och

background image

3

SFS 2012:128

5. uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt

avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abon-

nenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, ska första stycket 5 gälla för den som avskiljer
kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den
enskilda abonnenten.

44 §

Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de upp-

gifter som ska lagras enligt 39–43 §§.

45 §

Post- och telestyrelsen ska inför beslut om undantag från lagrings-

skyldigheten enligt 6 kap. 16 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommuni-
kation höra Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

46 §

Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Rikspolisstyrelsen och

Tullverket, meddela föreskrifter om ersättningen enligt 6 kap. 16 e § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012