SFS 2012:129 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

120129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen

(2005:716)

dels att 8 kap. 19, 20 och 20 a §§, 10 kap. 1, 2, 4, 9 och 20 §§, 11 kap. 1, 2

och 3 §§, 12 kap. 15 § samt 13 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 1 kap. 15 §, 8 kap. 18 a,

18 b och 19 a §§, 12 kap. 3 a, 14 a, 14 b och 15 a §§, 14 kap. 7 a §, samt när-
mast före 12 kap. 14 a och 14 b §§ och 14 kap. 7 a § nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.

15 §

Ska det vid tillämpningen av denna lag göras en bedömning av om

det finns risk för att en utlänning avviker, får hänsyn endast tas till om denne

1. tidigare har hållit sig undan,
2. har uppgett att han eller hon inte har för avsikt att lämna landet efter ett

beslut om avvisning eller utvisning,

3. har uppträtt under någon identitet som var felaktig,
4. inte har medverkat till att klarlägga sin identitet och därigenom försvå-

rat prövningen av sin ansökan om uppehållstillstånd,

5. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit väsentlig infor-

mation,

6. tidigare har överträtt ett meddelat återreseförbud,
7. har dömts för ett brott som kan leda till fängelse, eller
8. har utvisats av allmän domstol på grund av brott.

8 kap.

18 a §

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist

inom vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet (tidsfrist för frivillig av-
resa). Tidsfristen ska bestämmas till två veckor om utlänningen avvisas och

1 Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008
om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98, Celex
32008L0115).

SFS 2012:129

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:129

till fyra veckor om utlänningen utvisas. Om det finns särskilda skäl får en
längre tidsfrist bestämmas.

En tidsfrist för frivillig avresa ska dock inte meddelas, om
1. det finns risk för att utlänningen avviker,
2. utlänningen utgör en risk för allmän ordning och säkerhet,
3. utlänningen genom ett avvisningsbeslut nekas att resa in i landet,
4. utlänningen hejdas i samband med att han eller hon olagligen passerar

en yttre gräns och då avvisas,

5. utlänningen avvisas av Migrationsverket med omedelbar verkställighet,

eller

6. utlänningen utvisas av allmän domstol på grund av brott.
Av 12 kap. 15 § framgår att särskilda bestämmelser gäller för EES-

medborgare och deras familjemedlemmar.

18 b §

I ett beslut om avvisning eller utvisning som innehåller en tidsfrist

för frivillig avresa ska utlänningen upplysas om att ett återreseförbud kan
meddelas om han eller hon inte lämnat landet senast när tidsfristen löper ut.

Tidsfristen för frivillig avresa börjar löpa när beslutet om avvisning eller

utvisning vunnit laga kraft eller när utlänningen förklarat sig nöjd med be-
slutet.

19 §

3

Finns inte förutsättningar att meddela en tidsfrist för frivillig avresa

enligt 18 a § ska en polismyndighets beslut om avvisning och Migrationsver-
kets beslut om avvisning eller utvisning förenas med ett återreseförbud, om
inte särskilda skäl hänförliga till utlänningens personliga förhållanden talar
mot att ett sådant förbud meddelas. Ett beslut om avvisning varigenom en
utlänning nekas att resa in i landet ska dock inte förenas med ett återreseför-
bud.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som avser en EES-medborgare

eller en sådan medborgares familjemedlem eller som avser en utlänning som
beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §, får förenas med ett åter-
reseförbud endast om beslutet har meddelats av hänsyn till allmän ordning
och säkerhet.

19 a §

Tiden för återreseförbud enligt 19 eller 21 § ska bestämmas till

högst fem år. Utgör utlänningen ett allvarligt hot mot allmän ordning och sä-
kerhet får dock en längre tidsperiod bestämmas.

20 §

4

En utlänning som med stöd av denna lag har meddelats ett återrese-

förbud får ges särskilt tillstånd av Migrationsverket att göra ett kort besök
här, om besöket gäller synnerligen viktiga angelägenheter. Om det finns sär-
skilda skäl, får ett sådant tillstånd ges också på ansökan av någon annan än
utlänningen.

3 Senaste lydelse 2009:1542.

4 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

3

SFS 2012:129

20 a §

5

Ett beslut om återreseförbud enligt 19 eller 21 § eller 12 kap. 14 a

eller 15 a § som har vunnit laga kraft, får helt eller delvis upphävas av
Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen om
det finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.

En utlänning får ansöka om upphävande av ett sådant förbud som avses i

första stycket. En sådan ansökan ska ges in till Migrationsverket.

Migrationsverket får dock inte upphäva ett återreseförbud som meddelats

av domstol. Om Migrationsverket finner att ett sådant återreseförbud bör
upphävas ska verket inte besluta i ärendet utan med eget yttrande lämna över
detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fråga om upphä-
vande hade kunnat överklagas.

10 kap.

1 §

En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om

1. utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han

eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan
göra sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig, och

2. utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas

ändå.

En utlänning som har fyllt 18 år får också tas i förvar om
1. det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i

Sverige ska kunna genomföras,

2. det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt

8 kap. 1, 2 eller 7 §, eller

3. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett be-

slut om avvisning eller utvisning.

Beslut om förvar av en utlänning enligt andra stycket 2 eller 3 får medde-

las endast om det annars finns en risk att utlänningen bedriver brottslig verk-
samhet i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar verk-
ställigheten.

2 §

Ett barn får tas i förvar, om

1. det är sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar verkstäl-

lighet eller det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av
ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet,

2. risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och därigenom

äventyrar en verkställighet som inte bör fördröjas, och

3. det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt enligt bestämmel-

serna i 7 §.

Ett barn får också tas i förvar, om
1. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett

beslut om avvisning i andra fall än enligt första stycket eller ett beslut om
utvisning enligt 8 kap. 7 eller 8 §, och

2. det vid ett tidigare försök att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt

att barnet ställts under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 § andra stycket.

5 Senaste lydelse 2006:219.

background image

4

SFS 2012:129

4 §

En utlänning får inte hållas i förvar för utredning med stöd av 1 § andra

stycket 1 längre tid än 48 timmar.

En utlänning får inte hållas i förvar för verkställighet med stöd av 1 §

andra stycket 3 längre tid än två månader, om det inte finns synnerliga skäl
för en längre tid. �ven om det finns sådana synnerliga skäl får utlänningen
inte hållas i förvar längre tid än tre månader eller, om det är sannolikt att
verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av bristande samarbete
från utlänningen eller det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar,
längre tid än tolv månader. Tidsgränserna om tre och tolv månader gäller
dock inte om utlänningen av allmän domstol utvisats på grund av brott.

I andra fall än som avses i första och andra styckena får en utlänning som

har fyllt 18 år inte hållas i förvar längre tid än två veckor, om det inte finns
synnerliga skäl för en längre tid.

9 §

Ett beslut om förvar enligt 4 § andra eller tredje stycket ska prövas på

nytt inom två veckor från den dag då det började verkställas. I de fall det
finns beslut om avvisning eller utvisning ska beslutet om förvar prövas på
nytt inom två månader från den dag då det började verkställas.

Ett beslut om uppsikt ska prövas på nytt inom sex månader från beslutet.
Om utlänningen hålls kvar i förvar eller fortfarande ska stå under uppsikt,

ska ny prövning fortlöpande ske inom samma tider.

Ett beslut om förvar eller uppsikt ska omedelbart upphävas, om det inte

längre finns skäl för beslutet.

20 §

Migrationsverket får besluta att en utlänning som hålls i förvar ska

placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, om

1. utlänningen av allmän domstol har utvisats på grund av brott,
2. utlänningen hålls avskild enligt 11 kap. 7 § och av säkerhetsskäl inte

kan vistas i en sådan särskild lokal som avses i 11 kap. 2 § första stycket,
eller

3. det annars finns synnerliga skäl.
En utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest

med stöd av första stycket 2 eller 3 ska hållas avskild från övriga intagna.

Barn som hålls i förvar får inte placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller

polisarrest.

11 kap.

1 §

En utlänning som hålls i förvar ska behandlas humant och hans eller

hennes värdighet ska respekteras. Utlänningen ska informeras om de rättig-
heter och skyldigheter han eller hon har som förvarstagen samt om de regler
som gäller i förvarslokalerna.

Verksamhet som rör förvar ska utformas på ett sätt som innebär minsta

möjliga intrång i utlänningens integritet och rättigheter.

background image

5

SFS 2012:129

2 §

6

En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag ska, i annat fall än

som avses i 10 kap. 20 §, vistas i lokaler som har ordnats särskilt för detta
ändamål. Migrationsverket har ansvaret för sådana lokaler.

Migrationsverket har ansvaret för behandlingen och tillsynen av en utlän-

ning som hålls i förvar.

För behandlingen av en utlänning som enligt 10 kap. 20 § placerats i

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest gäller häkteslagen (2010:611) i
tillämpliga delar. Utlänningen ska, utöver vad som följer av nämnda lag, ges
möjlighet att ha kontakt med personer utanför inrättningen och även i övrigt
beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ord-
ningen och säkerheten inom inrättningen.

3 §

En utlänning som hålls i förvar ska ges tillfälle till aktiviteter, förströ-

else, fysisk träning och vistelse utomhus. Ett barn som hålls i förvar ska ges
möjlighet till lek och aktiviteter som är lämpliga för barnets ålder.

En familj som hålls i förvar ska erbjudas eget boende.

12 kap.

3 a §

Ett beslut om avvisning eller utvisning av ett ensamkommande barn

får inte verkställas om inte den verkställande myndigheten har försäkrat sig
om att barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd förmyn-
dare eller en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn.

Att upphäva ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa

14 a §

Den myndighet som enligt 14 § är ansvarig för verkställigheten av

ett beslut om avvisning eller utvisning får upphäva ett beslut om tidsfrist för
frivillig avresa, om det under tidsfristen uppstår en risk för att utlänningen
avviker eller utlänningen utgör en risk för allmän ordning och säkerhet.

Ett beslut att upphäva ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa ska förenas

med ett återreseförbud, om inte särskilda skäl hänförliga till utlänningens
personliga förhållanden talar mot att ett sådant förbud meddelas. �&terrese-
förbudet ska bestämmas till högst fem år. Utgör utlänningen ett allvarligt hot
mot allmän ordning och säkerhet får dock en längre tidsperiod bestämmas.

Ett beslut att upphäva ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa gäller ome-

delbart.

Att förlänga en tidsfrist för frivillig avresa

14 b §

Om det av särskilda skäl finns behov av en längre tidsfrist för frivil-

lig avresa får Migrationsverket eller en polismyndighet förlänga tidsfristen.

15 §

7

Beslut om avvisning eller utvisning som inte innehåller någon tids-

frist för frivillig avresa ska verkställas snarast möjligt.

6 Senaste lydelse 2010:627.

7 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

6

SFS 2012:129

Innehåller ett beslut om avvisning eller utvisning en tidsfrist för frivillig

avresa ska utlänningen lämna landet senast när tidsfristen löper ut. Om ut-
länningen inte lämnat landet när tidsfristen löpt ut eller om beslutet om tids-
frist för frivillig avresa dessförinnan upphävts enligt 14 a §, ska beslutet om
avvisning eller utvisning verkställas snarast möjligt därefter.

Verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning av en EES-medbor-

gare eller hans eller hennes familjemedlem som har rest in i Sverige får ske
tidigast fyra veckor från den dag EES-medborgaren eller familjemedlemmen
fick del av beslutet, om det inte finns synnerliga skäl för att verkställa beslu-
tet.

15 a §

Har en utlänning inte lämnat landet när en tidsfrist för frivillig av-

resa löpt ut ska den myndighet som meddelat tidsfristen meddela ett åter-
reseförbud. �&terreseförbudet ska bestämmas till ett år.

�&terreseförbud enligt första stycket får dock inte meddelas om beslutet

om avvisning eller utvisning inte får verkställas på grund av ett beslut om in-
hibition, en ansökan om uppehållstillstånd eller en ansökan om ny prövning
eller om särskilda skäl talar mot att ett sådant förbud meddelas.

13 kap.

10 §

8

Ett beslut ska vara skriftligt och innehålla de skäl som ligger till

grund för beslutet om det avser

� resedokument,
� uppehållstillstånd,
� statusförklaring,
� tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige,
� avvisning eller utvisning,
� återreseförbud,
� förlängning eller upphävande av tidsfrist för frivillig avresa,
� förvar eller uppsikt, eller
� kroppsvisitation.
Vid beslut i fråga om nationell visering eller arbetstillstånd får skälen som

ligger till grund för beslutet utelämnas. En utlänning har dock alltid rätt till
motivering av ett beslut i fråga om nationell visering, om beslutet går utlän-
ningen emot och utlänningen omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlig-
het för personer, utan att vara medborgare i en EES-stat eller i Schweiz.

14 kap.

�&terreseförbud och beslut att upphäva ett beslut om tidsfrist för frivillig
avresa

7 a §

En polismyndighets eller Migrationsverkets beslut att meddela åter-

reseförbud eller att upphäva ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa får
överklagas till en migrationsdomstol.

8 Senaste lydelse 2011:705.

background image

7

SFS 2012:129

Migrationsverkets avslag på en ansökan om att upphäva ett återreseförbud

får överklagas till en migrationsdomstol.

Tidsfristen för överklagande av Migrationsverkets beslut om återreseför-

bud enligt 12 kap. 15 a § börjar löpa den dag beslutet om återreseförbud
meddelas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.
2. För beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats före ikraft-

trädandet gäller 12 kap. 15 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012