SFS 2012:129 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

120129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i utl�nningslagen (2005:716);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om utl�nningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:716) </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 8 kap. 19, 20 och 20 a ��, 10 kap. 1, 2, 4, 9 och 20 ��, 11 kap. 1, 2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och 3 ��, 12 kap. 15 � samt 13 kap. 10 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras nio nya paragrafer, 1 kap. 15 �, 8 kap. 18 a,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">18 b och 19 a ��, 12 kap. 3 a, 14 a, 14 b och 15 a ��, 14 kap. 7 a �, samt n�r-<br/>mast f�re 12 kap. 14 a och 14 b �� och 14 kap. 7 a � nya rubriker av f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Ska det vid till�mpningen av denna lag g�ras en bed�mning av om</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">det finns risk f�r att en utl�nning avviker, f�r h�nsyn endast tas till om denne</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. tidigare har h�llit sig undan,<br/>2. har uppgett att han eller hon inte har f�r avsikt att l�mna landet efter ett</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">beslut om avvisning eller utvisning,</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">3. har upptr�tt under n�gon identitet som var felaktig, <br/>4. inte har medverkat till att klarl�gga sin identitet och d�rigenom f�rsv�-</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rat pr�vningen av sin ans�kan om uppeh�llstillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. medvetet har l�mnat oriktiga uppgifter eller undanh�llit v�sentlig infor-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">mation,</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">6. tidigare har �vertr�tt ett meddelat �terresef�rbud,<br/>7. har d�mts f�r ett brott som kan leda till f�ngelse, eller<br/>8. har utvisats av allm�n domstol p� grund av brott.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:883px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:883px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om avvisning eller utvisning ska inneh�lla en tidsfrist</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">inom vilken utl�nningen frivilligt ska l�mna landet (tidsfrist f�r frivillig av-<br/>resa). Tidsfristen ska best�mmas till tv� veckor om utl�nningen avvisas och</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008<br/>om gemensamma normer och f�rfaranden f�r �terv�ndande av tredjelandsmedborgare<br/>som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98, Celex<br/>32008L0115).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:129</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 april 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:129</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">till fyra veckor om utl�nningen utvisas. Om det finns s�rskilda sk�l f�r en<br/>l�ngre tidsfrist best�mmas.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">En tidsfrist f�r frivillig avresa ska dock inte meddelas, om <br/>1. det finns risk f�r att utl�nningen avviker,<br/>2. utl�nningen utg�r en risk f�r allm�n ordning och s�kerhet,<br/>3. utl�nningen genom ett avvisningsbeslut nekas att resa in i landet,<br/>4. utl�nningen hejdas i samband med att han eller hon olagligen passerar</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">en yttre gr�ns och d� avvisas,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. utl�nningen avvisas av Migrationsverket med omedelbar verkst�llighet,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">6. utl�nningen utvisas av allm�n domstol p� grund av brott.<br/>Av 12 kap. 15 � framg�r att s�rskilda best�mmelser g�ller f�r EES-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">medborgare och deras familjemedlemmar.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett beslut om avvisning eller utvisning som inneh�ller en tidsfrist</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r frivillig avresa ska utl�nningen upplysas om att ett �terresef�rbud kan<br/>meddelas om han eller hon inte l�mnat landet senast n�r tidsfristen l�per ut.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tidsfristen f�r frivillig avresa b�rjar l�pa n�r beslutet om avvisning eller</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">utvisning vunnit laga kraft eller n�r utl�nningen f�rklarat sig n�jd med be-<br/>slutet.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Finns inte f�ruts�ttningar att meddela en tidsfrist f�r frivillig avresa</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">enligt 18 a � ska en polismyndighets beslut om avvisning och Migrationsver-<br/>kets beslut om avvisning eller utvisning f�renas med ett �terresef�rbud, om<br/>inte s�rskilda sk�l h�nf�rliga till utl�nningens personliga f�rh�llanden talar<br/>mot att ett s�dant f�rbud meddelas. Ett beslut om avvisning varigenom en<br/>utl�nning nekas att resa in i landet ska dock inte f�renas med ett �terresef�r-<br/>bud.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut om avvisning eller utvisning som avser en EES-medborgare</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller en s�dan medborgares familjemedlem eller som avser en utl�nning som<br/>beviljats uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 15 �, f�r f�renas med ett �ter-<br/>resef�rbud endast om beslutet har meddelats av h�nsyn till allm�n ordning<br/>och s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Tiden f�r �terresef�rbud enligt 19 eller 21 � ska best�mmas till</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">h�gst fem �r. Utg�r utl�nningen ett allvarligt hot mot allm�n ordning och s�-<br/>kerhet f�r dock en l�ngre tidsperiod best�mmas.</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">En utl�nning som med st�d av denna lag har meddelats ett �terrese-</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rbud f�r ges s�rskilt tillst�nd av Migrationsverket att g�ra ett kort bes�k<br/>h�r, om bes�ket g�ller synnerligen viktiga angel�genheter. Om det finns s�r-<br/>skilda sk�l, f�r ett s�dant tillst�nd ges ocks� p� ans�kan av n�gon annan �n<br/>utl�nningen.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2009:1542.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:1542.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:129</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut om �terresef�rbud enligt 19 eller 21 � eller 12 kap. 14 a</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">eller 15 a � som har vunnit laga kraft, f�r helt eller delvis upph�vas av<br/>Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrations�verdomstolen om<br/>det finns s�rskilda sk�l f�r att f�rbudet inte l�ngre ska g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">En utl�nning f�r ans�ka om upph�vande av ett s�dant f�rbud som avses i</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rsta stycket. En s�dan ans�kan ska ges in till Migrationsverket. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Migrationsverket f�r dock inte upph�va ett �terresef�rbud som meddelats</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">av domstol. Om Migrationsverket finner att ett s�dant �terresef�rbud b�r<br/>upph�vas ska verket inte besluta i �rendet utan med eget yttrande l�mna �ver<br/>detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fr�ga om upph�-<br/>vande hade kunnat �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">En utl�nning som har fyllt 18 �r f�r tas i f�rvar om </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. utl�nningens identitet �r oklar vid ankomsten till Sverige eller n�r han</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">eller hon d�refter ans�ker om uppeh�llstillst�nd och han eller hon inte kan<br/>g�ra sannolikt att den identitet han eller hon uppger �r riktig, och </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. utl�nningens r�tt att f� resa in i eller vistas i Sverige inte kan bed�mas</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�nd�.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">En utl�nning som har fyllt 18 �r f�r ocks� tas i f�rvar om<br/>1. det �r n�dv�ndigt f�r att en utredning om utl�nningens r�tt att stanna i</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Sverige ska kunna genomf�ras,</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. det �r sannolikt att utl�nningen kommer att avvisas eller utvisas enligt</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">8 kap. 1, 2 eller 7 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. det �r fr�ga om att f�rbereda eller genomf�ra verkst�lligheten av ett be-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">slut om avvisning eller utvisning. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut om f�rvar av en utl�nning enligt andra stycket 2 eller 3 f�r medde-</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">las endast om det annars finns en risk att utl�nningen bedriver brottslig verk-<br/>samhet i Sverige, avviker, h�ller sig undan eller p� annat s�tt hindrar verk-<br/>st�lligheten.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett barn f�r tas i f�rvar, om</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. det �r sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">lighet eller det �r fr�ga om att f�rbereda eller genomf�ra verkst�lligheten av<br/>ett beslut om avvisning med omedelbar verkst�llighet,</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. risken �r uppenbar att barnet annars h�ller sig undan och d�rigenom</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�ventyrar en verkst�llighet som inte b�r f�rdr�jas, och</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. det inte �r tillr�ckligt att barnet st�lls under uppsikt enligt best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">serna i 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">Ett barn f�r ocks� tas i f�rvar, om<br/>1. det �r fr�ga om att f�rbereda eller genomf�ra verkst�lligheten av ett</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">beslut om avvisning i andra fall �n enligt f�rsta stycket eller ett beslut om<br/>utvisning enligt 8 kap. 7 eller 8 �, och</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. det vid ett tidigare f�rs�k att verkst�lla beslutet inte visat sig tillr�ckligt</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">att barnet st�llts under uppsikt enligt best�mmelserna i 7 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2006:219.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2012:129</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">En utl�nning f�r inte h�llas i f�rvar f�r utredning med st�d av 1 � andra</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket 1 l�ngre tid �n 48 timmar.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">En utl�nning f�r inte h�llas i f�rvar f�r verkst�llighet med st�d av 1 �</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">andra stycket 3 l�ngre tid �n tv� m�nader, om det inte finns synnerliga sk�l<br/>f�r en l�ngre tid. �ven om det finns s�dana synnerliga sk�l f�r utl�nningen<br/>inte h�llas i f�rvar l�ngre tid �n tre m�nader eller, om det �r sannolikt att<br/>verkst�lligheten kommer att ta l�ngre tid p� grund av bristande samarbete<br/>fr�n utl�nningen eller det tar tid att inf�rskaffa n�dv�ndiga handlingar,<br/>l�ngre tid �n tolv m�nader. Tidsgr�nserna om tre och tolv m�nader g�ller<br/>dock inte om utl�nningen av allm�n domstol utvisats p� grund av brott.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">I andra fall �n som avses i f�rsta och andra styckena f�r en utl�nning som</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">har fyllt 18 �r inte h�llas i f�rvar l�ngre tid �n tv� veckor, om det inte finns<br/>synnerliga sk�l f�r en l�ngre tid. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut om f�rvar enligt 4 <b>�</b> andra eller tredje stycket ska pr�vas p�</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">nytt inom tv� veckor fr�n den dag d� det b�rjade verkst�llas. I de fall det<br/>finns beslut om avvisning eller utvisning ska beslutet om f�rvar pr�vas p�<br/>nytt inom tv� m�nader fr�n den dag d� det b�rjade verkst�llas. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">Ett beslut om uppsikt ska pr�vas p� nytt inom sex m�nader fr�n beslutet. <br/>Om utl�nningen h�lls kvar i f�rvar eller fortfarande ska st� under uppsikt,</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ska ny pr�vning fortl�pande ske inom samma tider.</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut om f�rvar eller uppsikt ska omedelbart upph�vas, om det inte</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">l�ngre finns sk�l f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Migrationsverket f�r besluta att en utl�nning som h�lls i f�rvar ska</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">placeras i kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller polisarrest, om</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">1. utl�nningen av allm�n domstol har utvisats p� grund av brott,<br/>2. utl�nningen h�lls avskild enligt 11 kap. 7 � och av s�kerhetssk�l inte</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">kan vistas i en s�dan s�rskild lokal som avses i 11 kap. 2 � f�rsta stycket,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">3. det annars finns synnerliga sk�l.<br/>En utl�nning som placerats i kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller polisarrest</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">med st�d av f�rsta stycket 2 eller 3 ska h�llas avskild fr�n �vriga intagna.</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Barn som h�lls i f�rvar f�r inte placeras i kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">polisarrest.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">En utl�nning som h�lls i f�rvar ska behandlas humant och hans eller</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">hennes v�rdighet ska respekteras. Utl�nningen ska informeras om de r�ttig-<br/>heter och skyldigheter han eller hon har som f�rvarstagen samt om de regler<br/>som g�ller i f�rvarslokalerna.</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Verksamhet som r�r f�rvar ska utformas p� ett s�tt som inneb�r minsta</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">m�jliga intr�ng i utl�nningens integritet och r�ttigheter.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2012:129</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft50">En utl�nning som h�lls i f�rvar enligt denna lag ska, i annat fall �n</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">som avses i 10 kap. 20 �, vistas i lokaler som har ordnats s�rskilt f�r detta<br/>�ndam�l. Migrationsverket har ansvaret f�r s�dana lokaler.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Migrationsverket har ansvaret f�r behandlingen och tillsynen av en utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">ning som h�lls i f�rvar.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r behandlingen av en utl�nning som enligt 10 kap. 20 � placerats i</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller polisarrest g�ller h�kteslagen (2010:611) i<br/>till�mpliga delar. Utl�nningen ska, ut�ver vad som f�ljer av n�mnda lag, ges<br/>m�jlighet att ha kontakt med personer utanf�r inr�ttningen och �ven i �vrigt<br/>beviljas de l�ttnader och f�rm�ner som kan medges med h�nsyn till ord-<br/>ningen och s�kerheten inom inr�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">En utl�nning som h�lls i f�rvar ska ges tillf�lle till aktiviteter, f�rstr�-</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">else, fysisk tr�ning och vistelse utomhus. Ett barn som h�lls i f�rvar ska ges<br/>m�jlighet till lek och aktiviteter som �r l�mpliga f�r barnets �lder. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">En familj som h�lls i f�rvar ska erbjudas eget boende.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut om avvisning eller utvisning av ett ensamkommande barn</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">f�r inte verkst�llas om inte den verkst�llande myndigheten har f�rs�krat sig<br/>om att barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd f�rmyn-<br/>dare eller en mottagningsenhet v�l l�mpad f�r att ta hand om barn.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig avresa</b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">Den myndighet som enligt 14 <b>�</b> �r ansvarig f�r verkst�lligheten av</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">ett beslut om avvisning eller utvisning f�r upph�va ett beslut om tidsfrist f�r<br/>frivillig avresa, om det under tidsfristen uppst�r en risk f�r att utl�nningen<br/>avviker eller utl�nningen utg�r en risk f�r allm�n ordning och s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig avresa ska f�renas</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">med ett �terresef�rbud, om inte s�rskilda sk�l h�nf�rliga till utl�nningens<br/>personliga f�rh�llanden talar mot att ett s�dant f�rbud meddelas. �terrese-<br/>f�rbudet ska best�mmas till h�gst fem �r. Utg�r utl�nningen ett allvarligt hot<br/>mot allm�n ordning och s�kerhet f�r dock en l�ngre tidsperiod best�mmas.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig avresa g�ller ome-</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">delbart.</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Att f�rl�nga en tidsfrist f�r frivillig avresa</b></p> <p style="position:absolute;top:884px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>14 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:884px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det av s�rskilda sk�l finns behov av en l�ngre tidsfrist f�r frivil-</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">lig avresa f�r Migrationsverket eller en polismyndighet f�rl�nga tidsfristen.</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:939px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft53">7</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">Beslut om avvisning eller utvisning som inte inneh�ller n�gon tids-</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">frist f�r frivillig avresa ska verkst�llas snarast m�jligt.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">6 Senaste lydelse 2010:627.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">7 Senaste lydelse 2009:1542.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2012:129</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Inneh�ller ett beslut om avvisning eller utvisning en tidsfrist f�r frivillig</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">avresa ska utl�nningen l�mna landet senast n�r tidsfristen l�per ut. Om ut-<br/>l�nningen inte l�mnat landet n�r tidsfristen l�pt ut eller om beslutet om tids-<br/>frist f�r frivillig avresa dessf�rinnan upph�vts enligt 14 a �, ska beslutet om<br/>avvisning eller utvisning verkst�llas snarast m�jligt d�refter.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Verkst�llighet av beslut om avvisning eller utvisning av en EES-medbor-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">gare eller hans eller hennes familjemedlem som har rest in i Sverige f�r ske<br/>tidigast fyra veckor fr�n den dag EES-medborgaren eller familjemedlemmen<br/>fick del av beslutet, om det inte finns synnerliga sk�l f�r att verkst�lla beslu-<br/>tet.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft60">Har en utl�nning inte l�mnat landet n�r en tidsfrist f�r frivillig av-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">resa l�pt ut ska den myndighet som meddelat tidsfristen meddela ett �ter-<br/>resef�rbud. �terresef�rbudet ska best�mmas till ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">�terresef�rbud enligt f�rsta stycket f�r dock inte meddelas om beslutet</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">om avvisning eller utvisning inte f�r verkst�llas p� grund av ett beslut om in-<br/>hibition, en ans�kan om uppeh�llstillst�nd eller en ans�kan om ny pr�vning<br/>eller om s�rskilda sk�l talar mot att ett s�dant f�rbud meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft63">8</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett beslut ska vara skriftligt och inneh�lla de sk�l som ligger till</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">grund f�r beslutet om det avser </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66"> resedokument, <br/> uppeh�llstillst�nd, <br/> statusf�rklaring,<br/> tredjelandsmedborgares st�llning som varaktigt bosatt i Sverige,<br/> avvisning eller utvisning,<br/> �terresef�rbud, <br/> f�rl�ngning eller upph�vande av tidsfrist f�r frivillig avresa, <br/> f�rvar eller uppsikt, eller<br/> kroppsvisitation.<br/>Vid beslut i fr�ga om nationell visering eller arbetstillst�nd f�r sk�len som</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">ligger till grund f�r beslutet utel�mnas. En utl�nning har dock alltid r�tt till<br/>motivering av ett beslut i fr�ga om nationell visering, om beslutet g�r utl�n-<br/>ningen emot och utl�nningen omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska<br/>samarbetsomr�det (EES) eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen<br/>och dess medlemsstater � ena sidan och Schweiz � andra sidan om fri r�rlig-<br/>het f�r personer, utan att vara medborgare i en EES-stat eller i Schweiz.</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>�terresef�rbud och beslut att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig <br/>avresa</b></p> <p style="position:absolute;top:961px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:961px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft60">En polismyndighets eller Migrationsverkets beslut att meddela �ter-</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">resef�rbud eller att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig avresa f�r<br/>�verklagas till en migrationsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">8 Senaste lydelse 2011:705.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2012:129</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Migrationsverkets avslag p� en ans�kan om att upph�va ett �terresef�rbud</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">f�r �verklagas till en migrationsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Tidsfristen f�r �verklagande av Migrationsverkets beslut om �terresef�r-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">bud enligt 12 kap. 15 a � b�rjar l�pa den dag beslutet om �terresef�rbud<br/>meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft72">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2012.<br/>2. F�r beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats f�re ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">tr�dandet g�ller 12 kap. 15 � i sin �ldre lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft72">Ingela Fridstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft80">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft80">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i utl�nningslagen (2005:716);

utf�rdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om utl�nningslagen

(2005:716)

dels att 8 kap. 19, 20 och 20 a ��, 10 kap. 1, 2, 4, 9 och 20 ��, 11 kap. 1, 2

och 3 ��, 12 kap. 15 � samt 13 kap. 10 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras nio nya paragrafer, 1 kap. 15 �, 8 kap. 18 a,

18 b och 19 a ��, 12 kap. 3 a, 14 a, 14 b och 15 a ��, 14 kap. 7 a �, samt n�r-
mast f�re 12 kap. 14 a och 14 b �� och 14 kap. 7 a � nya rubriker av f�ljande
lydelse.

1 kap.

15 �

Ska det vid till�mpningen av denna lag g�ras en bed�mning av om

det finns risk f�r att en utl�nning avviker, f�r h�nsyn endast tas till om denne

1. tidigare har h�llit sig undan,
2. har uppgett att han eller hon inte har f�r avsikt att l�mna landet efter ett

beslut om avvisning eller utvisning,

3. har upptr�tt under n�gon identitet som var felaktig,
4. inte har medverkat till att klarl�gga sin identitet och d�rigenom f�rsv�-

rat pr�vningen av sin ans�kan om uppeh�llstillst�nd,

5. medvetet har l�mnat oriktiga uppgifter eller undanh�llit v�sentlig infor-

mation,

6. tidigare har �vertr�tt ett meddelat �terresef�rbud,
7. har d�mts f�r ett brott som kan leda till f�ngelse, eller
8. har utvisats av allm�n domstol p� grund av brott.

8 kap.

18 a �

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska inneh�lla en tidsfrist

inom vilken utl�nningen frivilligt ska l�mna landet (tidsfrist f�r frivillig av-
resa). Tidsfristen ska best�mmas till tv� veckor om utl�nningen avvisas och

1 Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008
om gemensamma normer och f�rfaranden f�r �terv�ndande av tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98, Celex
32008L0115).

SFS 2012:129

Utkom fr�n trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:129

till fyra veckor om utl�nningen utvisas. Om det finns s�rskilda sk�l f�r en
l�ngre tidsfrist best�mmas.

En tidsfrist f�r frivillig avresa ska dock inte meddelas, om
1. det finns risk f�r att utl�nningen avviker,
2. utl�nningen utg�r en risk f�r allm�n ordning och s�kerhet,
3. utl�nningen genom ett avvisningsbeslut nekas att resa in i landet,
4. utl�nningen hejdas i samband med att han eller hon olagligen passerar

en yttre gr�ns och d� avvisas,

5. utl�nningen avvisas av Migrationsverket med omedelbar verkst�llighet,

eller

6. utl�nningen utvisas av allm�n domstol p� grund av brott.
Av 12 kap. 15 � framg�r att s�rskilda best�mmelser g�ller f�r EES-

medborgare och deras familjemedlemmar.

18 b �

I ett beslut om avvisning eller utvisning som inneh�ller en tidsfrist

f�r frivillig avresa ska utl�nningen upplysas om att ett �terresef�rbud kan
meddelas om han eller hon inte l�mnat landet senast n�r tidsfristen l�per ut.

Tidsfristen f�r frivillig avresa b�rjar l�pa n�r beslutet om avvisning eller

utvisning vunnit laga kraft eller n�r utl�nningen f�rklarat sig n�jd med be-
slutet.

19 �

3

Finns inte f�ruts�ttningar att meddela en tidsfrist f�r frivillig avresa

enligt 18 a � ska en polismyndighets beslut om avvisning och Migrationsver-
kets beslut om avvisning eller utvisning f�renas med ett �terresef�rbud, om
inte s�rskilda sk�l h�nf�rliga till utl�nningens personliga f�rh�llanden talar
mot att ett s�dant f�rbud meddelas. Ett beslut om avvisning varigenom en
utl�nning nekas att resa in i landet ska dock inte f�renas med ett �terresef�r-
bud.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som avser en EES-medborgare

eller en s�dan medborgares familjemedlem eller som avser en utl�nning som
beviljats uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 15 �, f�r f�renas med ett �ter-
resef�rbud endast om beslutet har meddelats av h�nsyn till allm�n ordning
och s�kerhet.

19 a �

Tiden f�r �terresef�rbud enligt 19 eller 21 � ska best�mmas till

h�gst fem �r. Utg�r utl�nningen ett allvarligt hot mot allm�n ordning och s�-
kerhet f�r dock en l�ngre tidsperiod best�mmas.

20 �

4

En utl�nning som med st�d av denna lag har meddelats ett �terrese-

f�rbud f�r ges s�rskilt tillst�nd av Migrationsverket att g�ra ett kort bes�k
h�r, om bes�ket g�ller synnerligen viktiga angel�genheter. Om det finns s�r-
skilda sk�l, f�r ett s�dant tillst�nd ges ocks� p� ans�kan av n�gon annan �n
utl�nningen.

3 Senaste lydelse 2009:1542.

4 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

3

SFS 2012:129

20 a �

5

Ett beslut om �terresef�rbud enligt 19 eller 21 � eller 12 kap. 14 a

eller 15 a � som har vunnit laga kraft, f�r helt eller delvis upph�vas av
Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrations�verdomstolen om
det finns s�rskilda sk�l f�r att f�rbudet inte l�ngre ska g�lla.

En utl�nning f�r ans�ka om upph�vande av ett s�dant f�rbud som avses i

f�rsta stycket. En s�dan ans�kan ska ges in till Migrationsverket.

Migrationsverket f�r dock inte upph�va ett �terresef�rbud som meddelats

av domstol. Om Migrationsverket finner att ett s�dant �terresef�rbud b�r
upph�vas ska verket inte besluta i �rendet utan med eget yttrande l�mna �ver
detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fr�ga om upph�-
vande hade kunnat �verklagas.

10 kap.

1 �

En utl�nning som har fyllt 18 �r f�r tas i f�rvar om

1. utl�nningens identitet �r oklar vid ankomsten till Sverige eller n�r han

eller hon d�refter ans�ker om uppeh�llstillst�nd och han eller hon inte kan
g�ra sannolikt att den identitet han eller hon uppger �r riktig, och

2. utl�nningens r�tt att f� resa in i eller vistas i Sverige inte kan bed�mas

�nd�.

En utl�nning som har fyllt 18 �r f�r ocks� tas i f�rvar om
1. det �r n�dv�ndigt f�r att en utredning om utl�nningens r�tt att stanna i

Sverige ska kunna genomf�ras,

2. det �r sannolikt att utl�nningen kommer att avvisas eller utvisas enligt

8 kap. 1, 2 eller 7 �, eller

3. det �r fr�ga om att f�rbereda eller genomf�ra verkst�lligheten av ett be-

slut om avvisning eller utvisning.

Beslut om f�rvar av en utl�nning enligt andra stycket 2 eller 3 f�r medde-

las endast om det annars finns en risk att utl�nningen bedriver brottslig verk-
samhet i Sverige, avviker, h�ller sig undan eller p� annat s�tt hindrar verk-
st�lligheten.

2 �

Ett barn f�r tas i f�rvar, om

1. det �r sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar verkst�l-

lighet eller det �r fr�ga om att f�rbereda eller genomf�ra verkst�lligheten av
ett beslut om avvisning med omedelbar verkst�llighet,

2. risken �r uppenbar att barnet annars h�ller sig undan och d�rigenom

�ventyrar en verkst�llighet som inte b�r f�rdr�jas, och

3. det inte �r tillr�ckligt att barnet st�lls under uppsikt enligt best�mmel-

serna i 7 �.

Ett barn f�r ocks� tas i f�rvar, om
1. det �r fr�ga om att f�rbereda eller genomf�ra verkst�lligheten av ett

beslut om avvisning i andra fall �n enligt f�rsta stycket eller ett beslut om
utvisning enligt 8 kap. 7 eller 8 �, och

2. det vid ett tidigare f�rs�k att verkst�lla beslutet inte visat sig tillr�ckligt

att barnet st�llts under uppsikt enligt best�mmelserna i 7 � andra stycket.

5 Senaste lydelse 2006:219.

background image

4

SFS 2012:129

4 �

En utl�nning f�r inte h�llas i f�rvar f�r utredning med st�d av 1 � andra

stycket 1 l�ngre tid �n 48 timmar.

En utl�nning f�r inte h�llas i f�rvar f�r verkst�llighet med st�d av 1 �

andra stycket 3 l�ngre tid �n tv� m�nader, om det inte finns synnerliga sk�l
f�r en l�ngre tid. �ven om det finns s�dana synnerliga sk�l f�r utl�nningen
inte h�llas i f�rvar l�ngre tid �n tre m�nader eller, om det �r sannolikt att
verkst�lligheten kommer att ta l�ngre tid p� grund av bristande samarbete
fr�n utl�nningen eller det tar tid att inf�rskaffa n�dv�ndiga handlingar,
l�ngre tid �n tolv m�nader. Tidsgr�nserna om tre och tolv m�nader g�ller
dock inte om utl�nningen av allm�n domstol utvisats p� grund av brott.

I andra fall �n som avses i f�rsta och andra styckena f�r en utl�nning som

har fyllt 18 �r inte h�llas i f�rvar l�ngre tid �n tv� veckor, om det inte finns
synnerliga sk�l f�r en l�ngre tid.

9 �

Ett beslut om f�rvar enligt 4 andra eller tredje stycket ska pr�vas p�

nytt inom tv� veckor fr�n den dag d� det b�rjade verkst�llas. I de fall det
finns beslut om avvisning eller utvisning ska beslutet om f�rvar pr�vas p�
nytt inom tv� m�nader fr�n den dag d� det b�rjade verkst�llas.

Ett beslut om uppsikt ska pr�vas p� nytt inom sex m�nader fr�n beslutet.
Om utl�nningen h�lls kvar i f�rvar eller fortfarande ska st� under uppsikt,

ska ny pr�vning fortl�pande ske inom samma tider.

Ett beslut om f�rvar eller uppsikt ska omedelbart upph�vas, om det inte

l�ngre finns sk�l f�r beslutet.

20 �

Migrationsverket f�r besluta att en utl�nning som h�lls i f�rvar ska

placeras i kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller polisarrest, om

1. utl�nningen av allm�n domstol har utvisats p� grund av brott,
2. utl�nningen h�lls avskild enligt 11 kap. 7 � och av s�kerhetssk�l inte

kan vistas i en s�dan s�rskild lokal som avses i 11 kap. 2 � f�rsta stycket,
eller

3. det annars finns synnerliga sk�l.
En utl�nning som placerats i kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller polisarrest

med st�d av f�rsta stycket 2 eller 3 ska h�llas avskild fr�n �vriga intagna.

Barn som h�lls i f�rvar f�r inte placeras i kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller

polisarrest.

11 kap.

1 �

En utl�nning som h�lls i f�rvar ska behandlas humant och hans eller

hennes v�rdighet ska respekteras. Utl�nningen ska informeras om de r�ttig-
heter och skyldigheter han eller hon har som f�rvarstagen samt om de regler
som g�ller i f�rvarslokalerna.

Verksamhet som r�r f�rvar ska utformas p� ett s�tt som inneb�r minsta

m�jliga intr�ng i utl�nningens integritet och r�ttigheter.

background image

5

SFS 2012:129

2 �

6

En utl�nning som h�lls i f�rvar enligt denna lag ska, i annat fall �n

som avses i 10 kap. 20 �, vistas i lokaler som har ordnats s�rskilt f�r detta
�ndam�l. Migrationsverket har ansvaret f�r s�dana lokaler.

Migrationsverket har ansvaret f�r behandlingen och tillsynen av en utl�n-

ning som h�lls i f�rvar.

F�r behandlingen av en utl�nning som enligt 10 kap. 20 � placerats i

kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller polisarrest g�ller h�kteslagen (2010:611) i
till�mpliga delar. Utl�nningen ska, ut�ver vad som f�ljer av n�mnda lag, ges
m�jlighet att ha kontakt med personer utanf�r inr�ttningen och �ven i �vrigt
beviljas de l�ttnader och f�rm�ner som kan medges med h�nsyn till ord-
ningen och s�kerheten inom inr�ttningen.

3 �

En utl�nning som h�lls i f�rvar ska ges tillf�lle till aktiviteter, f�rstr�-

else, fysisk tr�ning och vistelse utomhus. Ett barn som h�lls i f�rvar ska ges
m�jlighet till lek och aktiviteter som �r l�mpliga f�r barnets �lder.

En familj som h�lls i f�rvar ska erbjudas eget boende.

12 kap.

3 a �

Ett beslut om avvisning eller utvisning av ett ensamkommande barn

f�r inte verkst�llas om inte den verkst�llande myndigheten har f�rs�krat sig
om att barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd f�rmyn-
dare eller en mottagningsenhet v�l l�mpad f�r att ta hand om barn.

Att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig avresa

14 a �

Den myndighet som enligt 14 �r ansvarig f�r verkst�lligheten av

ett beslut om avvisning eller utvisning f�r upph�va ett beslut om tidsfrist f�r
frivillig avresa, om det under tidsfristen uppst�r en risk f�r att utl�nningen
avviker eller utl�nningen utg�r en risk f�r allm�n ordning och s�kerhet.

Ett beslut att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig avresa ska f�renas

med ett �terresef�rbud, om inte s�rskilda sk�l h�nf�rliga till utl�nningens
personliga f�rh�llanden talar mot att ett s�dant f�rbud meddelas. �terrese-
f�rbudet ska best�mmas till h�gst fem �r. Utg�r utl�nningen ett allvarligt hot
mot allm�n ordning och s�kerhet f�r dock en l�ngre tidsperiod best�mmas.

Ett beslut att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig avresa g�ller ome-

delbart.

Att f�rl�nga en tidsfrist f�r frivillig avresa

14 b �

Om det av s�rskilda sk�l finns behov av en l�ngre tidsfrist f�r frivil-

lig avresa f�r Migrationsverket eller en polismyndighet f�rl�nga tidsfristen.

15 �

7

Beslut om avvisning eller utvisning som inte inneh�ller n�gon tids-

frist f�r frivillig avresa ska verkst�llas snarast m�jligt.

6 Senaste lydelse 2010:627.

7 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

6

SFS 2012:129

Inneh�ller ett beslut om avvisning eller utvisning en tidsfrist f�r frivillig

avresa ska utl�nningen l�mna landet senast n�r tidsfristen l�per ut. Om ut-
l�nningen inte l�mnat landet n�r tidsfristen l�pt ut eller om beslutet om tids-
frist f�r frivillig avresa dessf�rinnan upph�vts enligt 14 a �, ska beslutet om
avvisning eller utvisning verkst�llas snarast m�jligt d�refter.

Verkst�llighet av beslut om avvisning eller utvisning av en EES-medbor-

gare eller hans eller hennes familjemedlem som har rest in i Sverige f�r ske
tidigast fyra veckor fr�n den dag EES-medborgaren eller familjemedlemmen
fick del av beslutet, om det inte finns synnerliga sk�l f�r att verkst�lla beslu-
tet.

15 a �

Har en utl�nning inte l�mnat landet n�r en tidsfrist f�r frivillig av-

resa l�pt ut ska den myndighet som meddelat tidsfristen meddela ett �ter-
resef�rbud. �terresef�rbudet ska best�mmas till ett �r.

�terresef�rbud enligt f�rsta stycket f�r dock inte meddelas om beslutet

om avvisning eller utvisning inte f�r verkst�llas p� grund av ett beslut om in-
hibition, en ans�kan om uppeh�llstillst�nd eller en ans�kan om ny pr�vning
eller om s�rskilda sk�l talar mot att ett s�dant f�rbud meddelas.

13 kap.

10 �

8

Ett beslut ska vara skriftligt och inneh�lla de sk�l som ligger till

grund f�r beslutet om det avser

 resedokument,
 uppeh�llstillst�nd,
 statusf�rklaring,
 tredjelandsmedborgares st�llning som varaktigt bosatt i Sverige,
 avvisning eller utvisning,
 �terresef�rbud,
 f�rl�ngning eller upph�vande av tidsfrist f�r frivillig avresa,
 f�rvar eller uppsikt, eller
 kroppsvisitation.
Vid beslut i fr�ga om nationell visering eller arbetstillst�nd f�r sk�len som

ligger till grund f�r beslutet utel�mnas. En utl�nning har dock alltid r�tt till
motivering av ett beslut i fr�ga om nationell visering, om beslutet g�r utl�n-
ningen emot och utl�nningen omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det (EES) eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och dess medlemsstater � ena sidan och Schweiz � andra sidan om fri r�rlig-
het f�r personer, utan att vara medborgare i en EES-stat eller i Schweiz.

14 kap.

�terresef�rbud och beslut att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig
avresa

7 a �

En polismyndighets eller Migrationsverkets beslut att meddela �ter-

resef�rbud eller att upph�va ett beslut om tidsfrist f�r frivillig avresa f�r
�verklagas till en migrationsdomstol.

8 Senaste lydelse 2011:705.

background image

7

SFS 2012:129

Migrationsverkets avslag p� en ans�kan om att upph�va ett �terresef�rbud

f�r �verklagas till en migrationsdomstol.

Tidsfristen f�r �verklagande av Migrationsverkets beslut om �terresef�r-

bud enligt 12 kap. 15 a � b�rjar l�pa den dag beslutet om �terresef�rbud
meddelas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2012.
2. F�r beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats f�re ikraft-

tr�dandet g�ller 12 kap. 15 � i sin �ldre lydelse.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridstr�m
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;