SFS 2012:130 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

120130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll

dels att nuvarande 4 b § ska betecknas 4 c §,
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.

4 b §

Har en EES-medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem

enligt 4 §, eller motsvarande äldre bestämmelser, förbjudits att återvända till
Sverige får regeringen helt eller delvis upphäva förbudet, om det finns sär-
skilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.

5 §

3

I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlännings-

lagen (2005:716) i tillämpliga delar:

1 kap. 3 b § om EES-medborgare,
1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,
3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,
4 kap. 1�4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,
5 kap. 1�1 c, 3�10, 12�16 och 17�19 §§ om uppehållstillstånd,
8 kap. 7 a § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt,

EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående
åren och EES-medborgare som är barn,

8 kap. 17 a § om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till Sverige,

om fråga uppkommit om utvisning av en EES-medborgare eller en sådan
medborgares familjemedlem,

9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,
10 kap. 1, 2, 4, 5�10 §§, 11 § första och andra styckena och 17 § om för-

var och uppsikt,

12 kap. 1�5, 13 a och 21�23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,
13 kap. 1�7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,
13 kap. 10 § om motivering av beslut,

1 Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008
om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98, Celex
32008L0115).

3 Senaste lydelse 2009:1545.

SFS 2012:130

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:130

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

13 kap. 11 § om tolkersättning,
13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,
13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,
16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,
17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,
18 kap. 1 § andra stycket om offentligt biträde för barn, samt
19 kap. 1�4 §§ om kostnadsansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)