SFS 2012:132 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

120132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.

5 §

2

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller för-

äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

� 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
� 2 kap. 1, 4�6, 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att

besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,

� 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
� 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som

består av ledamöter eller ersättare i nämnden,

� 6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

� 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att

underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

� 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra
nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkrings-
balken.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150.

2 Senaste lydelse 2010:1284.

SFS 2012:132

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012