SFS 2012:133 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

120133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i begravningslagen (1990:1144);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om begravningslagen

(1990:1144)

dels att 10 kap. 1–7 §§ ska betecknas 10 kap. 2–8 §§,
dels att 1 kap. 1 §, 5 kap. 10 §, 7 kap. 12, 20 och 26 §§, 9 kap. 2, 4 och

14 §§, de nya 10 kap. 2–8 §§, 11 kap. 8 § samt rubriken närmast före 10 kap.
ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 8 § och 10 kap.

1 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag avses med

– begravningsverksamhet: de olika åtgärder som har direkt samband med

förvaltningen av allmänna begravningsplatser,

– församling: församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan,
– huvudman: församling inom Svenska kyrkan eller kommun som ska an-

ordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda
inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde,

– begravningsplatser: områden eller utrymmen som är behörigen anord-

nade för förvaring av avlidnas stoft eller aska och som har tagits i anspråk
för detta ändamål, främst kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslun-
dar, kolumbarier eller urnmurar,

– allmänna begravningsplatser: sådana begravningsplatser som är anord-

nade av församlingar, av kommuner eller annars av det allmänna,

– enskilda begravningsplatser: andra begravningsplatser än allmänna,
– gravrätt: den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en all-

män begravningsplats upplåts av den som förvaltar begravningsplatsen till
någon för gravsättning,

– kremering: förbränning av stoftet efter en avliden person,
– gravsättning: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats el-

ler inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströ-
ende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats,

– gravanordningar: gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar,

staket eller andra liknande anordningar på en gravplats.

1 Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159.

2 Senaste lydelse 1999:306.

SFS 2012:133

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:133

5 kap.

10 §

3

Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första

stycket ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad ef-
ter dödsfallet.

Skatteverket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsätt-

ningen, om det finns särskilda skäl för det.

Om stoftet inte har kremerats eller gravsatts inom föreskriven tid, ska

Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och, om det behövs, un-
derrätta den kommun som avses i 2 §.

7 kap.

8 §

4

En gravrätt får upplåtas med begränsningar som avser bestämmande

över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens ut-
smyckning och ordnande i övrigt.

Vid upplåtelse av en begränsad gravrätt ska upplåtaren ha ansvar för att

gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

12 §

Gravrätten får återlämnas till upplåtaren.

En gravrätt som har återlämnats får efter ansökan hos upplåtaren, inom 25

år efter senaste gravsättningen, återupptas och upplåtas till någon som tillhör
den personkrets som anges i 11 §.

20 §

5

När en gravrätt ska anses återlämnad enligt 19 § eller har återlämnats

enligt 12 § första stycket är upplåtaren skyldig att behålla gravplatsen under
minst 25 år från gravsättningen till förmån för den som senast har gravsatts
där.

Gravanordning behöver behållas bara om kostnaden för skötseln av grav-

platsen betalas.

26 §

Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och be-

skaffenhet. Detsamma gäller gravplatsens utsmyckning och ordnande i öv-
rigt. Upplåtaren får dock besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens
bestämmanderätt som är nödvändiga för att tillgodose en god gravkultur.

Första stycket gäller inte en gravrätt som har upplåtits med begränsningar

enligt 8 §.

9 kap

2 §

6

Begravningsavgiften ska betalas till den huvudman inom vars förvalt-

ningsområde den avgiftsskyldige är folkbokförd.

4 §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får på för-

slag av huvudmannen meddela föreskrifter om den avgiftssats enligt vilken

3 Senaste lydelse 2003:699.

4 Tidigare 8 § upphävd genom 1999:306.

5 Senaste lydelse 1999:306.

6 Senaste lydelse 1999:306. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

7 Senaste lydelse 1999:1268.

background image

3

SFS 2012:133

begravningsavgift ska betalas. I de fall en kommun är huvudman fastställer
kommunen dock alltid avgiftssatsen. Avgiftssatsen ska grundas på en särre-
dovisning av verksamhetens intäkter och kostnader.

Avgiftssatsen ska bestämmas på grundval av de sammanlagda beskatt-

ningsbara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga på det sätt som anges i
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan me-
nighets utdebitering av skatt, m.m. I den lagen finns också bestämmelser om
beräkning och utbetalning av begravningsavgiften till huvudmännen.

14 §

8

Svenska kyrkan ska på medium för automatisk databehandling un-

derrätta regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om de
avgiftssatser som föreslås gälla för det följande beskattningsåret. Sedan re-
geringen eller den myndighet regeringen bestämmer har fastställt avgiftssat-
serna ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, på
samma sätt underrätta Skatteverket om de avgiftssatser som ska gälla för det
följande beskattningsåret. Svenska kyrkan ska till regeringen eller den myn-
dighet regeringen bestämmer lämna de ytterligare uppgifter som behövs för
att fastställa en avgiftssats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om när och hur uppgifterna ska lämnas.

Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter när kommun är huvud-

man finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

10 kap. Tillsyn

9

1 §

Länsstyrelsen utövar tillsyn över begravningsverksamheten.

Länsstyrelsen har rätt att inspektera en verksamhet och på begäran få de

upplysningar samt ta del av de handlingar och annat material som behövs för
tillsynen.

2 §

10

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska

länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur för-
samlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyr-
kan.

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvali-

ficerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom
ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskåd-
ningar och begravningsseder.

3 §

11

Församlingen ska låta begravningsombudet få tillgång till samtliga

handlingar som avser begravningsverksamheten.

8 Senaste lydelse 2011:1339.

9 Senaste lydelse 1999:306.

10 Senaste lydelse av tidigare 1 § 1999:306.

11 Senaste lydelse av tidigare 2 § 1999:306.

background image

4

SFS 2012:133

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

4 §

12

Begravningsombudet har rätt att närvara, ställa frågor och göra påpe-

kanden vid sammanträden i församlingen, när frågor om begravningsverk-
samheten behandlas.

5 §

13

Begravningsombudet ska kontrollera att sådant samråd som avses i

2 kap. 2 § andra stycket andra meningen sker. Begravningsombudet ska
verka för att församlingen även i övrigt samråder med och informerar före-
trädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

6 §

14

Om begravningsombudet finner att det finns anledning att rikta någon

anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten ska
länsstyrelsen underrättas om detta.

7 §

15

Begravningsombudet har rätt till skälig ersättning för sitt arbete och

sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och utgör en kostnad
för begravningsverksamheten.

8 §

16

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om begravningsombuden och den ersättning som de har
rätt till.

11 kap.

8 §

Länsstyrelsens beslut om föreläggande som har förenats med vite en-

ligt 2, 3 eller 4 § och länsstyrelsens beslut om förordnande av begravnings-
ombud enligt 10 kap. 2 § får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 9 kap. 2, 4 och

14 §§ och i övrigt den 1 maj 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för dödsfall som har inträffat före

den 1 maj 2012.

3. Den nya föreskriften i 11 kap. 8 § ska tillämpas på beslut om förord-

nande av begravningsombud som meddelas från och med den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

12 Senaste lydelse av tidigare 3 § 1999:306.

13 Senaste lydelse av tidigare 4 § 1999:306.

14 Senaste lydelse av tidigare 5 § 1999:306.

15 Senaste lydelse av tidigare 6 § 1999:306.

16 Senaste lydelse av tidigare 7 § 1999:306.