SFS 2012:135 Lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

120135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:291) om avgift till
registrerat trossamfund

;

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1999:291) om avgift till

registrerat trossamfund ska upphöra att gälla vid utgången av december
2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159.

SFS 2012:135

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012