SFS 2012:138 Förordning om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

120138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:729) om
begravningsavgift;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande i fråga om förordningen (1999:729) om

begravningsavgift

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

Kammarkollegiet ska fastställa avgiftssatserna för begravningsavgift

enligt 9 kap. 14 § begravningslagen (1990:1144).

3 §

1

Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta Kammarkolle-

giet om de avgiftssatser för begravningsavgift som föreslås gälla för det föl-
jande beskattningsåret. Om en församling eller kyrklig samfällighet vid
denna tidpunkt inte beslutat om förslag till avgiftssats, ska Svenska kyrkan i
stället underrätta Kammarkollegiet om den avgiftssats som framgår av upp-
rättat förslag till budget. I sådana fall ska Svenska kyrkan senast den
15 november underrätta Kammarkollegiet om den beslutade avgiftssatsen,
om denna avviker från den som framgår av förslaget till budget.

Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta Skatteverket och

Svenska kyrkan om de avgiftssatser för begravningsavgiften som ska gälla
för det följande beskattningsåret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1454.

SFS 2012:138

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012