SFS 2012:139 Förordning om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer

120139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:183) om
befattningsutbildning för rektorer och annan
personal med motsvarande ledningsfunktion i
skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för
rektorer;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § förordningen (2011:183) om befatt-

ningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande lednings-
funktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer ska
ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Ett uppdrag enligt 1 § första stycket 1 får gälla för högst sex år i taget.

Den som påbörjat utbildning enligt 1 § första stycket 1 har dock rätt att slut-
föra den vid den eller de högskolor där utbildningen påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:139

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012