SFS 2012:140 Förordning om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk

120140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning
och teckenspråk;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för

1. kontakttolkutbildning,
2. utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar,
3. utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller

personer med dövblindhet,

4. teckenspråklärarutbildning, och
5. kostnader för resor, inackordering och stipendier för deltagare i kon-

takttolkutbildning.

Syftet med statsbidraget är att stödja utbildningarna som avses i första

stycket.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor och
studieförbund för kontakttolkutbildning och utbildning av lärare, språkhand-
ledare och bedömare för kontakttolkar, om folkhögskolan eller studieförbun-
det har beviljats statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag
till folkbildningen. Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildning-
arna bedöms hålla hög kvalitet.

För att statsbidrag ska få lämnas för kontakttolkutbildning i form av en

sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar gäller utöver vad som
anges i första stycket att utbildningen bedrivs i form av minst halvtidsstu-
dier. Om utbildningen bedrivs på distans, får den även bedrivas på kvartstid.
Utbildningen ska också

1. genomföras på ett sådant sätt att verksamma tolkar som saknar fullstän-

dig grundutbildning ges möjlighet att få sina kunskaper prövade eller valide-
rade och att komplettera sin utbildning, och

2. innehålla en eller flera kurser inriktade på att tolka för och med barn.
Statsbidrag får under motsvarande förutsättningar som de som anges i

första stycket lämnas till folkhögskolor för utbildning av tolkar för barn-

SFS 2012:140

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:140

domsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet och
teckenspråklärarutbildning.

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får när det gäller sådan utbildning

som avses i 2 § första och andra styckena även lämnas till folkhögskolor och
studieförbund för deras kostnader för

1. deltagarnas resor, och
2. inackordering och stipendier för deltagarna.
Bidrag enligt första stycket 2 får lämnas endast om deltagaren inte kan få

studiestöd eller om deltagaren går en kurs i ett språk för vilket en samman-
hållen grundutbildning för kontakttolkar inte kan anordnas.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Myndigheten för yrkeshögskolan

som prövar frågor om bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska det anges att ett villkor för bidrag är

att den som tar emot bidraget följer de föreskrifter som myndigheten har
meddelat med stöd av 12 eller 13 §. Beslutet får även förenas med andra vill-
kor som ska framgå av beslutet. Beslutet ska också innehålla uppgifter om

1. bidragsbeloppet,
2. ordningen för utbetalning, och
3. sista dagen för redovisning enligt 7 §.

Fördelning av statsbidrag

5 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid fördelningen av statsbidraget

enligt 2 § första och andra styckena särskilt sträva efter att kontakttolkutbild-
ningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där beho-
vet av kontakttolkar är störst.

Bidrag för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbild-

ning för kontakttolkar får endast lämnas till ett mycket begränsat antal
utbildningsanordnare.

6 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid fördelningen av statsbidraget

enligt 2 § första och andra styckena beakta behoven av

1. en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar, och
2. fördjupningskurser och kompletteringskurser av olika slag.

Redovisning

7 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig

att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Myndigheten för
yrkeshögskolan som myndigheten begär.

En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för

sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som
har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd
revisor.

background image

3

SFS 2012:140

8 §

Den som har tagit emot statsbidrag för kontakttolkutbildning är skyldig

att lämna uppgifter till Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka som har
genomgått utbildningen med godkänt resultat eller som har fått sina kunska-
per prövade eller validerade med godkänt resultat enligt 2 § andra stycket 1.

Återbetalning och återkrav

9 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 7 eller 8 §, eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för eller

något annat villkor för bidraget inte har uppfyllts.

10 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller delvis kräva

tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten efterge återkrav helt

eller delvis.

11 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den

dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för yrkeshögskolan

efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

12 §

Myndigheten för yrkeshögskolan får när det gäller sådan kontakttolk-

utbildning som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning meddela före-
skrifter om

1. nationella förkunskapskrav,
2. nationella kursmål,
3. nationella prov, och
4. intyg för de som har genomgått utbildningen med godkänt resultat.
De nationella kursmålen ska vara mätbara.

13 §

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela ytterligare föreskrifter

om fördelning av statsbidrag. Myndigheten får även meddela föreskrifter om
beräkning av statsbidrag och verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

4

SFS 2012:140

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012, då förordningen

(1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m. ska upphöra att
gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har
beslutats före den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)