SFS 2012:141 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

120141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1162) med instruk-

tion för Myndigheten för yrkeshögskolan

dels att 2–4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast

före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt för-

ordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,

2. pröva frågor om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen

om yrkeshögskolan,

3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan

svara för sådana försäkringar som anges där,

4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögsko-

lan,

5. svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna

inom yrkeshögskolan och i de utbildningar inom yrkeshögskolan som
bedrivs som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg
och examina,

6. pröva frågor om statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt

stöd till kompletterande utbildningar, och

7. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2012:140) om statsbi-

drag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

3 §

Myndigheten ska främja utvecklingen av utbildningarna inom yrkes-

högskolan och de utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förord-
ningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och
teckenspråk samt utbildningarnas kvalitet.

4 §

Myndigheten ska

1. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan, de utbildningar

inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar och de utbild-
ningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om stats-
bidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk, och

SFS 2012:141

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:141

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

2. granska kvaliteten i utbildningarna inom yrkeshögskolan, de utbild-

ningar inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar och de
utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen om statsbidrag
för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk samt granska utbild-
ningsanordnarnas kvalitetsarbete.

I 21 § förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbild-

ningar finns bestämmelser om myndighetens tillsynsansvar när det gäller
sådana utbildningar.

Den tillsyn som utövas löpande och kvalitetsgranskningen ska genom-

föras med utgångspunkt i en behovsanalys.

Samråd

10 a §

Myndigheten ska vid behov samråda med Folkbildningsrådet när

det gäller myndighetens uppgifter i fråga om tolkutbildningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)