SFS 2012:142 Förordning om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

120142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:613) om
auktorisation av tolkar och översättare;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1985:613) om auktorisation

av tolkar och översättare

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

För att kunna bli auktoriserad ska en tolk eller översättare

1. ha fyllt arton år och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken

eller vara underkastad någon annan motsvarande inskränkning i en annan
stat,

2. ha fullgjort de kunskapsprov som föreskrivs av Kammarkollegiet, och
3. vara känd för redbarhet och även i övrigt vara lämplig som tolk eller

översättare.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte tolkar som visar upp kompetensbe-

vis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs av ett annat EES-land
eller Schweiz för att få tillträde till eller utöva motsvarande yrke i det landet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har påbörjat tolkutbild-

ning vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet före den
1 juli 2012. Vid tillämpningen av de äldre föreskrifterna ska tolkutbildning
som har påbörjats vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universi-
tet och avslutats vid Stockholms universitet jämställas med tolkutbildning
vid institutet.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1994:413.

2 Senaste lydelse 2007:718.

SFS 2012:142

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;