SFS 2012:143 Förordning om upphävande av förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

120143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1993:920) om
Tolk- och översättarinstitutet;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:920) om Tolk- och

översättarinstitutet ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:143

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012