SFS 2012:144 Förordning om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

120144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i
yrkesämnen;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kompe-

tensutveckling av lärare i yrkesämnen. Syftet med bidraget är att ge lärare i
yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxen-
utbildningen och den särskilda utbildningen för vuxna möjlighet att delta i
verksamhet på en arbetsplats utanför skolan.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalen-

derår i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan, gymna-

siesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen och den särskilda utbild-
ningen för vuxna för deras kostnader med anledning av kompetensutveck-
ling av lärare i yrkesämnen i dessa skolformer.

Kompetensutvecklingen ska innebära att läraren deltar i verksamhet på en

arbetsplats utanför skolan som rör det eller de ämnen som läraren undervisar
i.

3 §

Statsbidrag får även lämnas till de huvudmän som avses i 2 § första

stycket för kostnader med anledning av annan kompetensutveckling av
lärare i yrkesämnen än sådan som avses i 2 § andra stycket, om

1. Statens skolverk bedömer att det finns behov av och utrymme för

andra, riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare i yrkesämnen, och

2. behovet av sådan kompetensutveckling som avses i 2 § andra stycket är

uppfyllt.

Om det är fråga om kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen i gymna-

sieskolan eller gymnasiesärskolan, ska Skolverket inför sin bedömning
enligt första stycket 1 samråda med ett eller flera av de nationella programrå-
den för yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

SFS 2012:144

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:144

4 §

Statsbidraget ska motsvara högst hälften av huvudmannens kostnader

med anledning av kompetensutvecklingen. Bidrag får inte lämnas för ersätt-
ning för lön till de lärare som deltar i kompetensutvecklingen.

Ansökan och beslut om statsbidrag

5 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor

om bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 8 §

anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

6 §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta särskild hän-

syn till behovet av geografisk spridning när det gäller insatser för kompe-
tensutveckling av lärare i yrkesämnen.

Uppföljning och redovisning

7 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

8 §

Den som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekono-

misk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

9 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

10 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett

statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt

eller delvis.

11 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den

dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

background image

3

SFS 2012:144

Bemyndiganden

12 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för,
2. fördelning av bidrag,
3. beräkning av bidrag, och
4. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012