SFS 2012:146 Kustbevakningsdataförordning

120146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Kustbevakningsdataförordning;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av kustbevakningsdatalagen
(2012:145). De uttryck som används i denna förordning har samma innebörd
och tilllämpningsområde som i lagen.

2 §

När Kustbevakningen planerar nya it-system av större omfattning eller

nya it-system som kan innebära särskilda risker för intrång i den personliga
integriteten, ska myndigheten samråda med Datainspektionen i god tid innan
ett beslut i frågan fattas. Detsamma ska gälla när Kustbevakningen genomför
betydande förändringar i sådana system.

Vid bedömningen av risken för intrång i den personliga integriteten ska

särskild vikt läggas vid om känsliga personuppgifter kommer att behandlas.

Tillgången till personuppgifter

Behörigheter

3 §

Kustbevakningen får meddela närmare föreskrifter om tillgången till

personuppgifter för personer som är verksamma inom myndigheten. För till-
delningen av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt be-
aktas att dessa personer har behov av uppgifterna, och att det ställs krav på
deras utbildning och erfarenhet.

4 §

Kustbevakningen ansvarar för att det inom myndigheten finns rutiner

för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av be-
hörigheter för åtkomst till personuppgifter.

Sökning

5 §

Kustbevakningen får meddela föreskrifter om sökning i uppgifter som

har gjorts gemensamt tillgängliga hos myndigheten.

6 §

Vid sökning enligt 4 kap. 5 § kustbevakningsdatalagen (2012:145) får

uppgifter som visar att den sökta personen tidigare har varit misstänkt för ett

SFS 2012:146
Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:146

visst brott inte tas fram om en domstol, genom ett avgörande som har vunnit
laga kraft, har ogillat åtalet, meddelat frikännande dom eller skrivit av målet
sedan åtalet lagts ned.

Kustbevakningen får meddela föreskrifter om begränsning av tillgången

till sådana uppgifter som avses i 4 kap. 5 § första stycket kustbevakningsda-
talagen. Särskild hänsyn ska då tas till den enskildes rätt till skydd mot in-
trång i den personliga integriteten. Tillgången till personuppgifter om tidi-
gare misstankar om brott ska särskilt begränsas.

7 §

Kustbevakningen får meddela närmare föreskrifter om under vilka för-

utsättningar sökning enligt 4 kap. 6 § första stycket 2 kustbevakningsdatala-
gen (2012:145) får ske.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

8 §

Om det inte är olämpligt, får fler personuppgifter än de som anges i

2 kap. 8 § första meningen kustbevakningsdatalagen (2012:145) lämnas ut
på ett medium för automatiserad behandling till

1. Havs- och vattenmyndigheten,
2. Transportstyrelsen,
3. Europol, och
4. Interpol.
Uppgifter får inte lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling

om det kan antas att ett utlämnande skulle kunna medföra att uppgiften be-
handlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).

9 §

Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Tullverket, Havs- och vatten-

myndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska undersök-
ning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten
får medges direktåtkomst till personuppgifter som Kustbevakningen behand-
lar för att samordna civila behov av sjöövervakning och för att förmedla civil
sjöinformation till berörda myndigheter. Om Kustbevakningen medger di-
rektåtkomst gäller det som anges i 5 kap. 5 § kustbevakningsdatalagen
(2012:145).

10 §

Kustbevakningen får meddela närmare föreskrifter om vad som krävs

i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska kunna medge di-
rektåtkomst till personuppgifter för de myndigheter som anges i 9 § denna
förordning och i 4 kap. 7 § kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Kustbevakningen har

försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behö-
righet och säkerhet.

11 §

Begränsningen i 2 kap. 8 § första meningen kustbevakningsdatalagen

(2012:145) gäller inte för de myndigheter som har medgetts direktåtkomst
enligt 9 § denna förordning eller 4 kap. 7 § kustbevakningsdatalagen i fråga
om personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

background image

3

SFS 2012:146

Bevarande och gallring

Allmänna bestämmelser om arkivering och gallring

12 §

När Kustbevakningen arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska

de arkiverade uppgifterna och handlingarna avskiljas från myndighetens
brottsbekämpande verksamhet. �&tkomsten till arkiverade uppgifter och
handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän.

13 §

Riksarkivet får, efter samråd med Kustbevakningen, meddela före-

skrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 13 § eller
5 kap. 7 § kustbevakningsdatalagen (2012:145) får bevaras för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Bevarande av personuppgifter som behandlas i den brottsbekämpande
verksamheten

14 §

I 15��18 §§ föreskrivs att vissa kategorier av uppgifter i brottsanmäl-

ningar och avslutade förundersökningar får behandlas i Kustbevakningens
brottsbekämpande verksamhet efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 9
och 10 §§ kustbevakningsdatalagen (2012:145). Detsamma gäller uppgifter i
andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångs-
balken.

Vid behandlingen av uppgifter enligt 15��18 §§ får, utöver vad som sägs

där, även följande uppgifter behandlas:

1. ärendenummer och liknande referensuppgifter,
2. brottskoder, och
3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

15 §

Uppgifter om en dömd person i en förundersökning som har lett till

en fällande dom får behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap.
10 § första stycket kustbevakningsdatalagen (2012:145), om behandlingen
av särskilda skäl är nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller
mellan tänkbara gärningsmän.

Uppgifterna ska dock gallras senast när uppgifterna om den dömde gallras

ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

16 §

Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning

som lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom åtal får i ett enskilt fall
behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 10 § andra stycket
kustbevakningsdatalagen (2012:145), om behandlingen är nödvändig för att
kunna lagföra personen.

Uppgifterna ska dock gallras senast då åtal inte längre får väckas för brot-

tet eller senast sjuttio år från den dag då brottet begicks i fall som avses i
35 kap. 2 § första stycket brottsbalken.

17 §

Om uppgifter om egendom som har varit föremål för brott finns i en

förundersökning eller i en brottsanmälan, får uppgifterna behandlas efter ut-
gången av den tid som anges i 4 kap. 9 och 10 §§ kustbevakningsdatalagen
(2012:145). Detta gäller dock under förutsättning att behandlingen av sär-

background image

4

SFS 2012:146

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

skilda skäl är nödvändig för att kunna återställa egendomen till rätt ägare el-
ler spåra föremålets användning vid annat brott eller brottslig verksamhet.

Personuppgifter som gäller sådan egendom ska dock gallras när behand-

lingen inte längre är nödvändig för något av de ändamål som anges i första
stycket.

18 §

Uppgifter om en person som är eftersökt som försvunnen får behand-

las så länge uppgiften behövs för ändamålet med behandlingen.

Uppgifterna ska dock gallras senast tre månader efter det att personen har

anträffats.

�vriga bestämmelser

19 §

Kustbevakningen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställighet av kustbevakningsdatalagen (2012:145) och denna förord-
ning.

20 §

Innan Kustbevakningen meddelar föreskrifter med stöd av denna för-

ordning, ska samråd ske med Datainspektionen i frågor som berör särskilda
risker för intrång i den personliga integriteten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012, då förordningen

(2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)