SFS 2012:146 Kustbevakningsdataförordning

120146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:22px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:DJMCBB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DJMCBC+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Kustbevakningsdataf�rordning;</b></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns kompletterande f�reskrifter om s�dan behand-</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">ling av personuppgifter som omfattas av kustbevakningsdatalagen<br/>(2012:145). De uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma inneb�rd<br/>och tilll�mpningsomr�de som i lagen. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r Kustbevakningen planerar nya it-system av st�rre omfattning eller</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">nya it-system som kan inneb�ra s�rskilda risker f�r intr�ng i den personliga<br/>integriteten, ska myndigheten samr�da med Datainspektionen i god tid innan<br/>ett beslut i fr�gan fattas. Detsamma ska g�lla n�r Kustbevakningen genomf�r<br/>betydande f�r�ndringar i s�dana system.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen av risken f�r intr�ng i den personliga integriteten ska</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�rskild vikt l�ggas vid om k�nsliga personuppgifter kommer att behandlas. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Tillg�ngen till personuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:717px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Beh�righeter</b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Kustbevakningen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om tillg�ngen till</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">personuppgifter f�r personer som �r verksamma inom myndigheten. F�r till-<br/>delningen av beh�righet f�r �tkomst till personuppgifter ska det s�rskilt be-<br/>aktas att dessa personer har behov av uppgifterna, och att det st�lls krav p�<br/>deras utbildning och erfarenhet.</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Kustbevakningen ansvarar f�r att det inom myndigheten finns rutiner</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">f�r tilldelning, f�r�ndring, borttagning och regelbunden uppf�ljning av be-<br/>h�righeter f�r �tkomst till personuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>S�kning</b></p> <p style="position:absolute;top:955px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:952px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Kustbevakningen f�r meddela f�reskrifter om s�kning i uppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">har gjorts gemensamt tillg�ngliga hos myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid s�kning enligt 4 kap. 5 � kustbevakningsdatalagen (2012:145) f�r</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter som visar att den s�kta personen tidigare har varit misst�nkt f�r ett</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:146<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 3 april 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:146</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">visst brott inte tas fram om en domstol, genom ett avg�rande som har vunnit<br/>laga kraft, har ogillat �talet, meddelat frik�nnande dom eller skrivit av m�let<br/>sedan �talet lagts ned. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Kustbevakningen f�r meddela f�reskrifter om begr�nsning av tillg�ngen</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">till s�dana uppgifter som avses i 4 kap. 5 � f�rsta stycket kustbevakningsda-<br/>talagen. S�rskild h�nsyn ska d� tas till den enskildes r�tt till skydd mot in-<br/>tr�ng i den personliga integriteten. Tillg�ngen till personuppgifter om tidi-<br/>gare misstankar om brott ska s�rskilt begr�nsas. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kustbevakningen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om under vilka f�r-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">uts�ttningar s�kning enligt 4 kap. 6 � f�rsta stycket 2 kustbevakningsdatala-<br/>gen (2012:145) f�r ske.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Elektroniskt utl�mnande av personuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det inte �r ol�mpligt, f�r fler personuppgifter �n de som anges i</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">2 kap. 8 � f�rsta meningen kustbevakningsdatalagen (2012:145) l�mnas ut<br/>p� ett medium f�r automatiserad behandling till</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Havs- och vattenmyndigheten,<br/>2. Transportstyrelsen,<br/>3. Europol, och<br/>4. Interpol.<br/>Uppgifter f�r inte l�mnas ut p� ett medium f�r automatiserad behandling</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">om det kan antas att ett utl�mnande skulle kunna medf�ra att uppgiften be-<br/>handlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204). </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Tullverket, Havs- och vatten-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">myndigheten, Naturv�rdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska<br/>institut, Sj�fartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska unders�k-<br/>ning, Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap och F�rsvarsmakten<br/>f�r medges direkt�tkomst till personuppgifter som Kustbevakningen behand-<br/>lar f�r att samordna civila behov av sj��vervakning och f�r att f�rmedla civil<br/>sj�information till ber�rda myndigheter. Om Kustbevakningen medger di-<br/>rekt�tkomst g�ller det som anges i 5 kap. 5 � kustbevakningsdatalagen<br/>(2012:145).</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:801px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Kustbevakningen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vad som kr�vs</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">i fr�ga om beh�righet och s�kerhet f�r att myndigheten ska kunna medge di-<br/>rekt�tkomst till personuppgifter f�r de myndigheter som anges i 9 � denna<br/>f�rordning och i 4 kap. 7 � kustbevakningsdatalagen (2012:145).</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Direkt�tkomst till uppgifterna f�r inte medges innan Kustbevakningen har</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rs�krat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven p� beh�-<br/>righet och s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Begr�nsningen i 2 kap. 8 � f�rsta meningen kustbevakningsdatalagen</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">(2012:145) g�ller inte f�r de myndigheter som har medgetts direkt�tkomst<br/>enligt 9 � denna f�rordning eller 4 kap. 7 � kustbevakningsdatalagen i fr�ga<br/>om personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:146</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bevarande och gallring </b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Allm�nna best�mmelser om arkivering och gallring</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r Kustbevakningen arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">de arkiverade uppgifterna och handlingarna avskiljas fr�n myndighetens<br/>brottsbek�mpande verksamhet. �tkomsten till arkiverade uppgifter och<br/>handlingar ska begr�nsas till s�rskilt angivna tj�nstem�n.</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksarkivet f�r, efter samr�d med Kustbevakningen, meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">skrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 3 kap. 5 �, 4 kap. 13 � eller<br/>5 kap. 7 � kustbevakningsdatalagen (2012:145) f�r bevaras f�r historiska,<br/>statistiska eller vetenskapliga �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Bevarande av personuppgifter som behandlas i den brottsbek�mpande <br/>verksamheten</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">I 1518 �� f�reskrivs att vissa kategorier av uppgifter i brottsanm�l-</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">ningar och avslutade f�runders�kningar f�r behandlas i Kustbevakningens<br/>brottsbek�mpande verksamhet efter utg�ngen av den tid som anges i 4 kap. 9<br/>och 10 �� kustbevakningsdatalagen (2012:145). Detsamma g�ller uppgifter i<br/>andra utredningar som handl�ggs enligt best�mmelser i 23 kap. r�tteg�ngs-<br/>balken. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid behandlingen av uppgifter enligt 1518 �� f�r, ut�ver vad som s�gs</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">d�r, �ven f�ljande uppgifter behandlas:</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft34">1. �rendenummer och liknande referensuppgifter,<br/>2. brottskoder, och<br/>3. uppgifter om omst�ndigheterna kring brottet. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifter om en d�md person i en f�runders�kning som har lett till</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">en f�llande dom f�r behandlas efter utg�ngen av den tid som anges i 4 kap.<br/>10 � f�rsta stycket kustbevakningsdatalagen (2012:145), om behandlingen<br/>av s�rskilda sk�l �r n�dv�ndig f�r att finna samband mellan olika brott eller<br/>mellan t�nkbara g�rningsm�n.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifterna ska dock gallras senast n�r uppgifterna om den d�mde gallras</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifter om en person som har varit misst�nkt i en f�runders�kning</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">som lagts ned eller avslutats p� annat s�tt �n genom �tal f�r i ett enskilt fall<br/>behandlas efter utg�ngen av den tid som anges i 4 kap. 10 � andra stycket<br/>kustbevakningsdatalagen (2012:145), om behandlingen �r n�dv�ndig f�r att<br/>kunna lagf�ra personen.</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifterna ska dock gallras senast d� �tal inte l�ngre f�r v�ckas f�r brot-</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">tet eller senast sjuttio �r fr�n den dag d� brottet begicks i fall som avses i<br/>35 kap. 2 � f�rsta stycket brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:958px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Om uppgifter om egendom som har varit f�rem�l f�r brott finns i en</p> <p style="position:absolute;top:976px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">f�runders�kning eller i en brottsanm�lan, f�r uppgifterna behandlas efter ut-<br/>g�ngen av den tid som anges i 4 kap. 9 och 10 �� kustbevakningsdatalagen<br/>(2012:145). Detta g�ller dock under f�ruts�ttning att behandlingen av s�r-</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2012:146</b></p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft42">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">skilda sk�l �r n�dv�ndig f�r att kunna �terst�lla egendomen till r�tt �gare el-<br/>ler sp�ra f�rem�lets anv�ndning vid annat brott eller brottslig verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Personuppgifter som g�ller s�dan egendom ska dock gallras n�r behand-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">lingen inte l�ngre �r n�dv�ndig f�r n�got av de �ndam�l som anges i f�rsta<br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:271px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppgifter om en person som �r efters�kt som f�rsvunnen f�r behand-</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">las s� l�nge uppgiften beh�vs f�r �ndam�let med behandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppgifterna ska dock gallras senast tre m�nader efter det att personen har</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">antr�ffats. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�vriga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Kustbevakningen f�r meddela de ytterligare f�reskrifter som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">f�r verkst�llighet av kustbevakningsdatalagen (2012:145) och denna f�rord-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Innan Kustbevakningen meddelar f�reskrifter med st�d av denna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">ordning, ska samr�d ske med Datainspektionen i fr�gor som ber�r s�rskilda<br/>risker f�r intr�ng i den personliga integriteten. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2012, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">(2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen ska<br/>upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">CARL BILDT</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft44">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Kustbevakningsdataf�rordning;

utf�rdad den 22 mars 2012.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

I denna f�rordning finns kompletterande f�reskrifter om s�dan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av kustbevakningsdatalagen
(2012:145). De uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma inneb�rd
och tilll�mpningsomr�de som i lagen.

2 �

N�r Kustbevakningen planerar nya it-system av st�rre omfattning eller

nya it-system som kan inneb�ra s�rskilda risker f�r intr�ng i den personliga
integriteten, ska myndigheten samr�da med Datainspektionen i god tid innan
ett beslut i fr�gan fattas. Detsamma ska g�lla n�r Kustbevakningen genomf�r
betydande f�r�ndringar i s�dana system.

Vid bed�mningen av risken f�r intr�ng i den personliga integriteten ska

s�rskild vikt l�ggas vid om k�nsliga personuppgifter kommer att behandlas.

Tillg�ngen till personuppgifter

Beh�righeter

3 �

Kustbevakningen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om tillg�ngen till

personuppgifter f�r personer som �r verksamma inom myndigheten. F�r till-
delningen av beh�righet f�r �tkomst till personuppgifter ska det s�rskilt be-
aktas att dessa personer har behov av uppgifterna, och att det st�lls krav p�
deras utbildning och erfarenhet.

4 �

Kustbevakningen ansvarar f�r att det inom myndigheten finns rutiner

f�r tilldelning, f�r�ndring, borttagning och regelbunden uppf�ljning av be-
h�righeter f�r �tkomst till personuppgifter.

S�kning

5 �

Kustbevakningen f�r meddela f�reskrifter om s�kning i uppgifter som

har gjorts gemensamt tillg�ngliga hos myndigheten.

6 �

Vid s�kning enligt 4 kap. 5 � kustbevakningsdatalagen (2012:145) f�r

uppgifter som visar att den s�kta personen tidigare har varit misst�nkt f�r ett

SFS 2012:146
Utkom fr�n trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:146

visst brott inte tas fram om en domstol, genom ett avg�rande som har vunnit
laga kraft, har ogillat �talet, meddelat frik�nnande dom eller skrivit av m�let
sedan �talet lagts ned.

Kustbevakningen f�r meddela f�reskrifter om begr�nsning av tillg�ngen

till s�dana uppgifter som avses i 4 kap. 5 � f�rsta stycket kustbevakningsda-
talagen. S�rskild h�nsyn ska d� tas till den enskildes r�tt till skydd mot in-
tr�ng i den personliga integriteten. Tillg�ngen till personuppgifter om tidi-
gare misstankar om brott ska s�rskilt begr�nsas.

7 �

Kustbevakningen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om under vilka f�r-

uts�ttningar s�kning enligt 4 kap. 6 � f�rsta stycket 2 kustbevakningsdatala-
gen (2012:145) f�r ske.

Elektroniskt utl�mnande av personuppgifter

8 �

Om det inte �r ol�mpligt, f�r fler personuppgifter �n de som anges i

2 kap. 8 � f�rsta meningen kustbevakningsdatalagen (2012:145) l�mnas ut
p� ett medium f�r automatiserad behandling till

1. Havs- och vattenmyndigheten,
2. Transportstyrelsen,
3. Europol, och
4. Interpol.
Uppgifter f�r inte l�mnas ut p� ett medium f�r automatiserad behandling

om det kan antas att ett utl�mnande skulle kunna medf�ra att uppgiften be-
handlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).

9 �

Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Tullverket, Havs- och vatten-

myndigheten, Naturv�rdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, Sj�fartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska unders�k-
ning, Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap och F�rsvarsmakten
f�r medges direkt�tkomst till personuppgifter som Kustbevakningen behand-
lar f�r att samordna civila behov av sj��vervakning och f�r att f�rmedla civil
sj�information till ber�rda myndigheter. Om Kustbevakningen medger di-
rekt�tkomst g�ller det som anges i 5 kap. 5 � kustbevakningsdatalagen
(2012:145).

10 �

Kustbevakningen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vad som kr�vs

i fr�ga om beh�righet och s�kerhet f�r att myndigheten ska kunna medge di-
rekt�tkomst till personuppgifter f�r de myndigheter som anges i 9 � denna
f�rordning och i 4 kap. 7 � kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Direkt�tkomst till uppgifterna f�r inte medges innan Kustbevakningen har

f�rs�krat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven p� beh�-
righet och s�kerhet.

11 �

Begr�nsningen i 2 kap. 8 � f�rsta meningen kustbevakningsdatalagen

(2012:145) g�ller inte f�r de myndigheter som har medgetts direkt�tkomst
enligt 9 � denna f�rordning eller 4 kap. 7 � kustbevakningsdatalagen i fr�ga
om personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga.

background image

3

SFS 2012:146

Bevarande och gallring

Allm�nna best�mmelser om arkivering och gallring

12 �

N�r Kustbevakningen arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska

de arkiverade uppgifterna och handlingarna avskiljas fr�n myndighetens
brottsbek�mpande verksamhet. �tkomsten till arkiverade uppgifter och
handlingar ska begr�nsas till s�rskilt angivna tj�nstem�n.

13 �

Riksarkivet f�r, efter samr�d med Kustbevakningen, meddela f�re-

skrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 3 kap. 5 �, 4 kap. 13 � eller
5 kap. 7 � kustbevakningsdatalagen (2012:145) f�r bevaras f�r historiska,
statistiska eller vetenskapliga �ndam�l.

Bevarande av personuppgifter som behandlas i den brottsbek�mpande
verksamheten

14 �

I 1518 �� f�reskrivs att vissa kategorier av uppgifter i brottsanm�l-

ningar och avslutade f�runders�kningar f�r behandlas i Kustbevakningens
brottsbek�mpande verksamhet efter utg�ngen av den tid som anges i 4 kap. 9
och 10 �� kustbevakningsdatalagen (2012:145). Detsamma g�ller uppgifter i
andra utredningar som handl�ggs enligt best�mmelser i 23 kap. r�tteg�ngs-
balken.

Vid behandlingen av uppgifter enligt 1518 �� f�r, ut�ver vad som s�gs

d�r, �ven f�ljande uppgifter behandlas:

1. �rendenummer och liknande referensuppgifter,
2. brottskoder, och
3. uppgifter om omst�ndigheterna kring brottet.

15 �

Uppgifter om en d�md person i en f�runders�kning som har lett till

en f�llande dom f�r behandlas efter utg�ngen av den tid som anges i 4 kap.
10 � f�rsta stycket kustbevakningsdatalagen (2012:145), om behandlingen
av s�rskilda sk�l �r n�dv�ndig f�r att finna samband mellan olika brott eller
mellan t�nkbara g�rningsm�n.

Uppgifterna ska dock gallras senast n�r uppgifterna om den d�mde gallras

ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

16 �

Uppgifter om en person som har varit misst�nkt i en f�runders�kning

som lagts ned eller avslutats p� annat s�tt �n genom �tal f�r i ett enskilt fall
behandlas efter utg�ngen av den tid som anges i 4 kap. 10 � andra stycket
kustbevakningsdatalagen (2012:145), om behandlingen �r n�dv�ndig f�r att
kunna lagf�ra personen.

Uppgifterna ska dock gallras senast d� �tal inte l�ngre f�r v�ckas f�r brot-

tet eller senast sjuttio �r fr�n den dag d� brottet begicks i fall som avses i
35 kap. 2 � f�rsta stycket brottsbalken.

17 �

Om uppgifter om egendom som har varit f�rem�l f�r brott finns i en

f�runders�kning eller i en brottsanm�lan, f�r uppgifterna behandlas efter ut-
g�ngen av den tid som anges i 4 kap. 9 och 10 �� kustbevakningsdatalagen
(2012:145). Detta g�ller dock under f�ruts�ttning att behandlingen av s�r-

background image

4

SFS 2012:146

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

skilda sk�l �r n�dv�ndig f�r att kunna �terst�lla egendomen till r�tt �gare el-
ler sp�ra f�rem�lets anv�ndning vid annat brott eller brottslig verksamhet.

Personuppgifter som g�ller s�dan egendom ska dock gallras n�r behand-

lingen inte l�ngre �r n�dv�ndig f�r n�got av de �ndam�l som anges i f�rsta
stycket.

18 �

Uppgifter om en person som �r efters�kt som f�rsvunnen f�r behand-

las s� l�nge uppgiften beh�vs f�r �ndam�let med behandlingen.

Uppgifterna ska dock gallras senast tre m�nader efter det att personen har

antr�ffats.

�vriga best�mmelser

19 �

Kustbevakningen f�r meddela de ytterligare f�reskrifter som beh�vs

f�r verkst�llighet av kustbevakningsdatalagen (2012:145) och denna f�rord-
ning.

20 �

Innan Kustbevakningen meddelar f�reskrifter med st�d av denna f�r-

ordning, ska samr�d ske med Datainspektionen i fr�gor som ber�r s�rskilda
risker f�r intr�ng i den personliga integriteten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2012, d� f�rordningen

(2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen ska
upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

;