SFS 2012:147 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 2 § och 35 kap. 10 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

18 kap.

2 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som

avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förut-
sedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om be-

handling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutred-
ningar,

2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av

uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, eller

3. sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 1 kustbevakningsdatalagen

(2012:145).

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till

verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling
före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

35 kap.

10 §

3

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen

(1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

3. enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1998:621) om misstankeregister,

1 Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158.

2 Senaste lydelse 2010:369.

3 Senaste lydelse 2010:369.

SFS 2012:147

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:147

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

– polisdatalagen (2010:361),
– lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets

medverkan i brottsutredningar,

– lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

pande verksamhet,

– kustbevakningsdatalagen (2012:145),
– förordningar som har stöd i dessa lagar, eller
4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)