SFS 2012:148 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

120148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 a § lagen (2000:343) om interna-

tionellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Polisdatalagen (2010:361) gäller för polisens behandling av person-

uppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till
denna.

Lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

pande verksamhet gäller för Tullverkets behandling av personuppgifter vid
internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av denna lag eller
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till denna.

Kustbevakningsdatalagen (2012:145) gäller för Kustbevakningens

behandling av personuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i
anslutning till denna.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158.

2 Senaste lydelse 2011:905.

SFS 2012:148

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012