SFS 2012:137 Förordning om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

120137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i begravningsförordningen
(1990:1147);

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande i fråga om begravningsförordningen

(1990:1147)

dels att rubriken närmast före 58 § ska utgå,
dels att 3, 6, 7, 49�58 §§ samt rubrikerna närmast före 49, 50 och 53 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 52 a, 52 b och

58 a §§ samt närmast före 52 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

På en gravkarta ska med nummer anges samtliga gravplatser inom be-

gravningsplatsen.

�ldre gravplatser anges därvid så fullständigt som möjligt.
På gravkartan ska det även anges om det finns en minneslund eller ett an-

nat gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser. Om det finns områ-
den av båda dessa slag, ska också detta anges.

6 §

I fråga om en minneslund eller ett annat gemensamt gravområde utan

bestämda gravplatser ska gravboken eller gravregistret innehålla uppgifter
om

1. namn och personnummer på den som har gravsatts inom området samt

dödsdag och hemort vid dödsfallet, och

2. datum för gravsättning.

7 §

Ett gravbrev ska innehålla uppgifter om

1. vem eller vilka gravrätten har upplåtits till,
2. vilken gravplats som upplåtelsen avser,
3. upplåtelsetiden,
4. huruvida gravrätten är upplåten med begränsningar och övriga villkor

som gäller för upplåtelsen, och

5. vem eller vilka gravrätten ska gå över till, om det har bestämts vid upp-

låtelsen.

I gravbrevet ska det också finnas en upplysning om den anmälningsskyl-

dighet som den avlidne gravrättsinnehavarens dödsbo har enligt 7 kap. 16 §
begravningslagen (1990:1144).

SFS 2012:137

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:137

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgifter

49 §

1

Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter

finns i 10 kap. begravningslagen (1990:1144). Vid fullgörande av sitt upp-
drag ska begravningsombudet inom sitt verksamhetsområde

1. skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad

och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål
rörande verksamheten,

2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och

hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och
andra berörda parter,

3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder

som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till be-
gravningsombudets kännedom,

4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller

avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Meddelandet ska
lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse
om avgiftssatser för begravningsavgift enligt 3 § första stycket förordningen
(1999:729) om begravningsavgift. Om förslaget avstyrks ska begravnings-
ombudet skriftligen motivera det och lämna ett eget förslag till begravnings-
avgift.

Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av

huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn i frågor som
rör huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begrav-
ningsverksamhetens intäkter och kostnader. Om huvudmannen har utsett två
eller flera godkända eller auktoriserade revisorer är det tillräckligt att samrå-
det sker med en av dem.

�r flera begravningsombud förordnade för samma huvudman ska länssty-

relsen besluta om arbetsfördelningen mellan ombuden.

Hur begravningsombud utses och entledigas

50 §

2

Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församling-

arna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat verksamhets-
område om det finns skäl för det.

Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämp-

liga för uppdraget som begravningsombud. Länsstyrelsen ska också ge andra
trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är
verksamma inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer.
De förslag på lämpliga begravningsombud som lämnas till länsstyrelsen ska
vara skriftligen motiverade.

51 §

3

Ett begravningsombud ska utses för en tid av fyra kalenderår, räknat

från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfull-
mäktige.

1 Senaste lydelse 1999:882.

2 Senaste lydelse 1999:882.

3 Senaste lydelse 1999:882.

background image

3

SFS 2012:137

52 §

4

Om ett begravningsombud inte fullgör sin uppgift på ett tillfredsstäl-

lande sätt får länsstyrelsen entlediga ombudet.

Länsstyrelsen får också entlediga begravningsombudet om denne inte

längre kan anses lämplig för uppdraget eller efter dennes egen begäran.

Utbildning av begravningsombud

52 a §

Ett begravningsombud ska medverka i sådan utbildning som krävs

för fullgörande av uppdraget.

52 b §

Länsstyrelsen ska stödja begravningsombuden med råd i deras

verksamhet samt främja erfarenhetsutbyte mellan ombuden.

Begravningsombudens ersättning och redovisning

53 §

5

Ett begravningsombud har enligt 10 kap. 7 § begravningslagen

(1990:1144) rätt till skälig ersättning av huvudmannen för sitt arbete. Ersätt-
ningen ska bestå av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde
som begravningsombudet är närvarande vid. Sammanträdesersättning beta-
las ut endast för protokollförda sammanträden hos en huvudman och sam-
manträden för samråd enligt 2 kap. 2 § andra stycket begravningslagen.

54 §

6

Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den

1 januari i den kommun eller annat verksamhetsområde som begravnings-
ombudet utsetts i enligt följande.

Folkmängd den 1 januari

Grundarvode, kronor

�24 999

8 500

25 000�74 999

11 500

75 000�

17 000

Sammanträdesarvodet ska vara 450 kronor per sammanträde som begrav-

ningsombudet är närvarande vid.

55 §

7

Ett begravningsombud som får vidkännas löneavdrag eller annan in-

komstförlust på grund av sammanträden som anges i 53 § eller på grund av
utbildning har rätt till ersättning för sådan inkomstförlust.

Ersättning till ett begravningsombud som driver egen verksamhet betalas

högst med det belopp per sammanträdesdag eller utbildningsdag som mot-
svarar 75 procent av egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande
inkomst enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken, delad med 365.

56 §

8

Ett begravningsombud har enligt 10 kap. 7 § begravningslagen

(1990:1144) rätt till skälig ersättning för sina kostnader. Ersättning ska beta-
las för sådana kostnader som varit nödvändiga för fullgörande av uppdraget.

4 Senaste lydelse 1999:882.

5 Senaste lydelse 1999:882.

6 Senaste lydelse 1999:882.

7 Senaste lydelse 2010:1674.

8 Senaste lydelse 1999:882.

background image

4

SFS 2012:137

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om rese-

förmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.

57 §

9

Ett begravningsombud ska begära ersättning hos var och en av hu-

vudmännen inom verksamhetsområdet. Därvid ska grundarvodet fördelas
lika mellan huvudmännen inom verksamhetsområdet.

I en begäran om ersättning ska de sammanträden som begravningsombu-

det varit närvarande vid redovisas. Har begravningsombudet deltagit i sam-
manträden som avsett flera huvudmäns verksamhet, ska det av begäran
framgå enligt vilka grunder ersättningsanspråket har fördelats mellan huvud-
männen.

58 §

10

Ett begravningsombud ska senast den 31 maj varje år ge in en årsbe-

rättelse till länsstyrelsen. Om begravningsombudet har flera huvudmän ska
en årsberättelse ges in för varje huvudman. Om det finns flera begravnings-
ombud för en huvudman ska varje ombud ge in en egen årsberättelse.

En årsberättelse ska innehålla en redogörelse för verksamheten under det

närmast föregående kalenderåret. Till årsberättelsen ska fogas en redogö-
relse för det samråd som begravningsombudet enligt 49 § har haft med hu-
vudmannens revisor. Av redogörelsen ska det särskilt framgå hur kravet på
särredovisning har uppfyllts. �&rsberättelsen ska också innehålla en redovis-
ning av den tid som lagts ned på sammanträden och annat arbete, uppgift om
genomgången utbildning samt kostnaderna för begravningsombudets arbete.

58 a §

Länsstyrelsen ska kontrollera att begravningsombudets årsberät-

telse är fullständig och uppfyller de krav som anges i begravningslagen
(1990:1144) och i denna förordning. Om årsberättelsen är bristfällig ska
länsstyrelsen förelägga begravningsombudet att inkomma med komplette-
ring.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för dödsfall som har inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

9 Senaste lydelse 1999:882.

10 Senaste lydelse 1999:882.