SFS 2012:149 Förordning om ändring i förordningen (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning;

120149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:704) med
kompletterande bestämmelser till EU:s
underhållsförordning;

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:704) med komplette-

rande bestämmelser till EU:s underhållsförordning ska införas en ny para-
graf, 7 §, av följande lydelse.

7 §

Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, bestyrka ett avtal

om underhållsbidrag.

Ett utdrag enligt artikel 48 utfärdas av Kronofogdemyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:149

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012