SFS 2012:150 Lag om ändring i miljöbalken

120150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 29 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 3, 4, 5, 6 och 9 §§ miljö-

balken ska ha följande lydelse.

29 kap.

3 §

2

För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i

högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med
en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har
behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produkt-
val eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens, orga-
nismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna underlåtenhet
orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

För miljöfarlig kemikaliehantering döms även den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 7 §,
2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett pro-

duktval eller ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat med
stöd av 14 kap.,

3. på marknaden släpper ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller en tensid

för ett sådant medel utan att följa en skyldighet enligt artikel 3 eller 4 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004
om tvätt- och rengöringsmedel,

4. bryter mot en begränsning för att producera, släppa ut på marknaden el-

ler använda ett ämne enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska förore-
ningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG

3,

5. i fråga om åtgärder för bortskaffande eller återvinning av avfall bryter

mot artikel 7.2 eller 7.3 i förordning (EG) nr 850/2004,

6. i fråga om åtgärder för att hindra eller åtgärda läckage av fluorerade

växthusgaser bryter mot bestämmelserna i artikel 3.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluore-
rade växthusgaser,

1 Prop. 2011/12:59, bet. 2011/12:MJU19, rskr. 2011/12:171.

2 Senaste lydelse 2010:742.

3 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

SFS 2012:150

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

2

SFS 2012:150

7. i fråga om att återvinning av fluorerade växthusgaser ska utföras av cer-

tifierad personal eller personal med lämplig utbildning bryter mot en be-
stämmelse i artikel 4.1 eller 4.3 i förordning (EG) nr 842/2006,

8. använder en fluorerad växthusgas eller släpper ut en sådan gas på mark-

naden och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 8 eller 9 i förordning
(EG) nr 842/2006,

9. bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller

använda ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning eller i en vara,
enligt artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/
2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemika-
liemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,

10. släpper ut en kemisk produkt eller ett explosivt föremål på marknaden

utan att följa en skyldighet i artikel 35.1 eller 35.2 första stycket i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märk-
ning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006,

11. i egenskap av att vara tillverkare, nedströmsanvändare eller någon

som för in en kemisk produkt eller ett explosivt föremål till Sverige, släpper
ut produkten eller föremålet på marknaden utan att följa en skyldighet i arti-
kel 35.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008,

12. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att producera, använda,

importera, exportera eller på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller
en utrustning enligt artikel 4, 5, 6, 15.1, 17.1, 20.1 eller 24.1 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009
om ämnen som bryter ned ozonskiktet

4,

13. i fråga om åtgärder för återvinning och destruktion av ozonnedbry-

tande ämnen bryter mot artikel 22.1, 22.2 eller 22.4 i förordning (EG) nr
1005/2009,

14. i fråga om åtgärder för att hindra eller minska läckage av ozonnedbry-

tande ämnen bryter mot artikel 23.1, 23.5 eller 23.6 i förordning (EG) nr
1005/2009,

15. använder ett växtskyddsmedel utan att följa de villkor som framgår av

märkningen enligt vad som krävs i artikel 55 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande
av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv
79/117/EEG och 91/414/EEG

5,

16. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne som

allmänheten får tillgång till, utan att se till att medlet eller ämnet innehåller
sådana beståndsdelar som avskräcker från eller förhindrar konsumtion enligt
vad som krävs i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1107/2009, eller

4 EUT L 286, 31.10.2009, s. 1 (Celex 32009R1005).

5 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1107).

background image

3

SFS 2012:150

17. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne utan

att följa en skyldighet i artikel 64.3 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om
1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,
2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 §

inte ska dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

4 §

6

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan till-

stånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha
gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en före-
skriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens en-
ligt bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om

miljöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 § fjärde stycket om anmälningspliktiga miljö-

farliga verksamheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har medde-

lat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga vat-

tenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har med-

delat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas
för samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består
av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

j) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förut-

sättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den förord-
ningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,

k) bestämmelsen i 14 kap. 4 § om införsel från ett land utanför Europeiska

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utsläppande på
marknaden och användning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel,

l) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska
produkter, biotekniska organismer eller varor,

m) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
n) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav

på produktgodkännande av växtskyddsmedel, eller

6 Senaste lydelse 2010:210.

background image

4

SFS 2012:150

2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet,

godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och
som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006 eller
förordning (EG) nr 1107/2009 bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i
tillståndet eller i beslutet.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som re-
geringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala mil-
jösanktionsavgift.

5 §

7

För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt

har betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn, om uppgiften lämnas
i en ansökan, anmälan eller annan handling som ska ges in till en myndighet
enligt

a) en bestämmelse i denna balk, artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006

eller artikel 33.1–33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,

b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller
c) enligt ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av bal-

ken, artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt före-
skrifter som regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter
mot en föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta
tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande hän-
delse som kan skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §

om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, över-
hängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla
kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 12
eller 13 § om skyldighet att göra en anmälan för registrering i ett produktre-
gister,

6. i fråga om tillverkning eller utsläppande på marknaden av kemiska pro-

dukter eller biotekniska organismer bryter mot bestämmelserna i 14 kap.
18 § om skyldighet att underrätta om skadliga verkningar, eller

7. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel låter bli att lämna sådan infor-

mation om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/
2009.

6 §

8

För bristfällig miljöinformation döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

7 Senaste lydelse 2008:240.

8 Senaste lydelse 2011:734.

background image

5

SFS 2012:150

1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot

bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera en produkt enligt vad

som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,

b) låta bli att märka en produkt eller att lämna annan produktinformation

enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap.,

c) låta bli att med en lämplig symbol eller beteckning för fara eller risk el-

ler med annan tydlig varningstext märka en produkt eller på annat sätt lämna
produktinformation, om märkningen eller informationen behövs till skydd
för människors hälsa eller miljön, eller

d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,
2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om
export och import av farliga kemikalier genom att

a) låta bli att märka en produkt med en farosymbol, en farobeteckning, en

riskfras eller ett varningsmärke enligt vad som krävs i förordningens artikel
16.1,

b) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordning-

ens artikel 16.3, eller

c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller säkerhetsdatabladet,
3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot förordning (EG) nr

648/2004 genom att låta bli att märka förpackningar enligt vad som krävs i
förordningens artikel 11,

4. i fråga om produkter och utrustning som innehåller fluorerade växthus-

gaser bryter mot förordning (EG) nr 842/2006 genom att låta bli att märka
produkter och utrustning enligt vad som krävs i förordningens artikel 7,

5. i fråga om kemiska produkter bryter mot förordning (EG) nr 1907/2006

genom att

a) låta bli att förse mottagaren av ett ämne eller en blandning med ett sä-

kerhetsdatablad enligt kraven i artikel 31,

b) lämna oriktig eller bristfällig uppgift i säkerhetsdatabladet, eller
c) låta bli att enligt vad som krävs i artikel 33 tillhandahålla en mottagare

eller konsument information om namn på ett ämne som ingår i en vara och
finns angivet i bilaga XIV till förordningen eller angivet i den kandidatför-
teckning som avses i artikel 59,

6. i fråga om kemiska produkter och explosiva föremål bryter mot förord-

ning (EG) nr 1272/2008 genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera ett ämne, en blandning

eller ett explosivt föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.1, 4.2, 4.3 eller
4.8, eller

b) felaktigt märka eller låta bli att märka ett ämne, en blandning eller ett

explosivt föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.4, 4.7 eller 4.8, eller

7. i fråga om behandlat utsäde eller växtskyddsmedel bryter mot förord-

ning (EG) nr 1107/2009 genom att

a) felaktigt märka eller låta bli att märka ett behandlat utsäde enligt vad

som krävs i artikel 49.4,

b) felaktigt märka eller låta bli att märka ett växtskyddsmedel enligt vad

som krävs i artikel 65.1 och i kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 av

background image

6

SFS 2012:150

den 8 juni 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel

9, eller

c) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation enligt vad som krävs i

artikel 66.1, 66.2 eller 66.5.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om underlåtenheten eller

den oriktiga eller bristfälliga informationen varit sådan att den inte kunnat
försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i miljön.
Ansvar ska inte heller dömas ut enligt denna paragraf om ansvar för gär-
ningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

9 §

10

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om

skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskör-

ning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd
av 12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas

av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighets-
mått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organis-

mer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märk-
ning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och
foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och
om ändring av direktiv 2001/18/EG,

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumenta-

tion eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskri-
dande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,

9. bryter mot en föreskrift om innehållsförteckning eller märkning av kos-

metiska och hygieniska produkter som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap. 19 § 1,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förord-

ning (EG) nr 648/2004,

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt

artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,

9 EUT L 155, 11.6.2011, s. 176 (Celex 32011R0547).

10 Senaste lydelse 2008:240.

background image

7

SFS 2012:150

12. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 21 § första stycket eller en före-

skrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 21 § andra stycket
om förbud att ta befattning med en avfallstransport, genom att yrkesmässigt
eller annars i större omfattning samla in och forsla bort avfall,

13. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av

15 kap. 25 § första stycket 2 genom att för borttransport lämna annat avfall
än hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för en sådan
transport, eller

14. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i Euro-

peiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 52 i för-
ordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, släppa ut
det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av ett sådant pa-
rallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012