SFS 2012:151 Förordning om ändring i förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket

120151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:782) med
instruktion för Tullverket;

utfärdad den 29 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2007:782) med instruktion

för Tullverket ska ha följande lydelse.

14 §

Tullverket får meddela föreskrifter om

1. beväpning av tulltjänstemän för sådana situationer som avses i 24 kap.

brottsbalken,

2. uniformer och annan personlig utrustning för Tullverkets personal, och
3. användningsområdet för Tullverkets heraldiska vapen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2012:151

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012