SFS 2012:153 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

120153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26, 26 a och 45 §§ jaktlagen

(1987:259) ska ha följande lydelse.

26 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga om

1. vilt som har fällts under jakt,
2. vilt som ska tillfalla staten,
3. vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon,

och

4. vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet

fordon.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om skyldighet att märka ut en plats där en sammanstötning
skett mellan ett motorfordon och vilt.

26 a §

3

Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motor-

fordon eller med ett spårbundet fordon, får polismyndigheten vidta de åtgär-
der som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Polismyn-
digheten får även ge någon annan i uppdrag att vidta sådana åtgärder.

45 §

4

Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot 5 § andra stycket eller 13 §,
2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av 26 § första stycket 1, 2 eller 3 om gärningen inte är
belagd med straff i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

3. bryter mot 27 § om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken,
4. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 §,
5. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 4, 30 §

tredje stycket eller 31 § tredje stycket eller

6. bryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av

36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.

Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.
I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

1 Prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146.

2 Senaste lydelse 2009:1261.

3 Senaste lydelse 2009:1261.

4 Senaste lydelse 2007:1241.

SFS 2012:153

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

2

SFS 2012:153

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)