SFS 2012:154 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

120154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 22 mars 2012.

Härmed föreskrivs att 34 och 40 §§ jaktförordningen (1987:905) ska ha

följande lydelse.

34 §

1

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om eftersök av annat sta-

tens vilt än sådant som har varit inblandat i en sammanstötning med ett mo-
torfordon eller med ett spårbundet fordon och om tillvaratagande av sådant
vilt som tillfaller staten och som har skadats eller dödats av annan orsak än
påskjutning under legal jakt.

Om en älg eller hjort har skadats av någon annan orsak än påskjutning och

till följd av detta dött eller avlivats under fredningstid, får djuret behållas av
jakträttshavaren, om denne har hjälpt till med att vid behov spåra och avliva
djuret eller ta hand om det.

Inom ett viltvårdsområde där jakt efter älg eller hjort sker gemensamt får

dock viltvårdsområdesföreningen behålla sådant vilt på villkor som anges i
andra stycket.

Andra och tredje styckena gäller även i fråga om älg eller hjort som under

fredningstid har avlivats eller fångats enligt 30 eller 40 §.

40 §

2

Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter,

vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett
motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycks-
platsen och underrätta närmaste polismyndighet. Har ett sådant djur varit
inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet fordon, ska dock infra-
strukturförvaltaren, i stället för att märka ut olycksplatsen, i samband med
underrättelse till polismyndigheten ange lägesangivelse för olycksplatsen.

Har polismyndigheten underrättats om att sammanstötning skett med ett

djur av en art som anges i första stycket eller i 33 § första stycket får myn-
digheten uppdra åt någon annan att eftersöka djuret. Berörd jakträttshavare
eller markägare ska om möjligt underrättas om beslutet.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som rör annat än polismyndig-

hetens medverkan vid eftersök av djur av sådan art som avses i första stycket
och i 33 § första stycket. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Naturvårds-
verket höra Rikspolisstyrelsen.

1 Senaste lydelse 2010:474.

2 Senaste lydelse 2009:1265.

SFS 2012:154

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

2

SFS 2012:154

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)