SFS 2012:156 Förordning om ändring i förordningen (2011:683) om bidrag till internationella skolor

120156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:683) om bidrag
till internationella skolor;

utfärdad den 29 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2011:683) om

bidrag till internationella skolor ska ha följande lydelse.

7 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev, pro-

gram och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för en
internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i 24 kap. 6 § skol-
lagen (2010:800) om kommunen och huvudmannen inte kommer överens
om beloppet. När Skolverket meddelar sådana föreskrifter ska de meddelas
senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

När Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek enligt första

stycket ska de berörda kommunernas budgeterade bidragsbelopp och de
berörda landstingens budgeterade kostnader för program och i förekom-
mande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. När föreskrifterna
avser bidragsbeloppens storlek för utbildning som leder fram till Internatio-
nal Baccalaureate ska det belopp som bestäms för naturvetenskapsprogram-
met ligga till grund för beloppet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas första

gången på bidrag för kalenderåret 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:156

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012