SFS 2012:157 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

120157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande;

utfärdad den 29 mars 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:222) om statsbi-

drag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

1

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2011:1057) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att
gälla,

dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

2

Statsbidrag lämnas för kostnader när det gäller lärare som

1. är anställda hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal

med huvudmannen utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2 §
(entreprenör),

2. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om

uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan
personal eller i motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbild-
ningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792)
om tillstånd att utfärda vissa examina, och

3. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, för-

skollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk
behörighet.

Statsbidrag lämnas även för kostnader när det gäller fritidspedagoger och

motsvarande som uppfyller villkoren i första stycket 1 och 2 och som har en
examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem eller i fritidshem och
förskola.

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1057.

2 Senaste lydelse 2011:1057.

SFS 2012:157

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012